baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Informacje ogólne

Informacje ogólne

     
 
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Projekt pn. „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko-Sędziszowski” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Projekt został umieszczony na Indykatywnym wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie projektu Powiat zawarł z Województwem Podkarpackim w dniu 15 czerwca 2012 r. Głównym celem projektu jest wykreowanie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie poprzez stworzenie nowoczesnej bazy służącej do kształcenia praktycznego uczniów szkół zawodowych oraz pracowników przedsiębiorstw z lokalnego i regionalnego rynku pracy.  Założeniem projektu jest utworzenie bazy kształcenia praktycznego w zakresie nowoczesnych technologii w powiecie  ropczycko-sędziszowskim.
Całkowita szacunkowa wartość całego projektu wynosi 10.528.227,83 zł, z czego 8.699.529,14 zł, stanowić będą środki unijne.
Celem głównym indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w powiatach województwa podkarpackiego w ramach I Osi priorytetowej RPO WP w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału gospodarczego w regionie oraz transferu wiedzy, poprzez powstanie nowoczesnej bazy służącej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, która będzie przygotowywała obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw do korzystania z nowoczesnej infrastruktury. Cele szczegółowe powyższych projektów:
1. Powstanie innowacyjnych pracowni technicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie służące do prowadzenia szkoleń praktycznych;
2. Umożliwienie kształcenia w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych;
3. Dostosowanie form i treści doskonalenia zawodowego do potrzeb nowoczesnego zakładu pracy;
4. Nawiązanie współpracy między sferą nauki, a gospodarki;
5. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej na lokalnym i regionalnym  rynku pracy;
6. Umożliwienie mieszkańcom zwiększenia swojego potencjału adaptacyjnego;
7. Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych.

Cele projektów są spójne z celem nadrzędnym RPO WP, jakim jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia, a także z celem szczegółowym RPO WP: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, jak również z celem działania 1.3 Regionalny System Innowacji, tj. stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.
Powyższe projekty z uwagi na swój charakter mają znaczący wpływ na realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, zwłaszcza głównego celu jakim jest podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności oraz są zgodne z obszarem strategicznym Gospodarka regionu – priorytetem II – Budowa regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego obszaru metropolitalnego oraz powiązań między nauką i gospodarką, oraz z obszarem strategicznym Kapitał społeczny – priorytetem I – Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji.
Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięć wskazuje na spójność z generalnym celem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 pn. zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu, z priorytetem 1. Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności oraz z priorytetem 2. Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu.

W ramach projektu „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko-Sędziszowski” zrealizowane zostaną prace budowlane i modernizacyjne:
- przebudowa budynku głównego oraz budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
- termomodernizacja budynku warsztatowego CKP
- przebudowa nawierzchni na istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej w okolicy warsztatów CKP
- rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Dra J. Zwierza o budynek dwukondygnacyjny
- przebudowa trzech pomieszczeń na piętrze w istniejącym budynku „A” Zespołu Szkół.
Ponadto doposażonych zostanie 12 pracowni dydaktycznych w CKP i Zespole Szkół.
W Centrum Kształcenia Praktycznego:
- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie;
- pracownia do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC;
- pracownia mechatroniki;
- pracownia pomiarów warsztatowych;
- pracownia badań nieniszczących;
- pracownia diagnostyki i napraw samochodowych;
- pracownia łączenia metali.
W Zespole Szkół:
- pracownia symulacji programowania i obróbki CNC,
- pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia komputerowa,
- pracownia mechaniki i diagnostyki samochodowej.
Wrzesień 2013 r. - Zakończono cały zakres rzeczowo - finansowy projektu, w którym zrealizowano:
a/ Rozbudowę, przebudowę i adaptację istniejącego budynku ZS im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni:
-symulacji programowania i obróbki CNC
-technologii i konstrukcji mechanicznych
-rysunku technicznego
-komputerowej
-mechaniki i diagnostyki samochodowej
b/ Adaptację budynków CKP w Ropczycach w zakresie dostosowania do funkcjonowania pracowni:
-obrabiarek sterowanych numerycznie
-do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC
-mechatroniki
-pomiarów warsztatowych
-badań nieniszczących
-diagnostyki i napraw samochodowych
-łączenia metali
3/ Zakupy urządzeń i wyposażenia do ww. pracowni.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 10.645.935,42 zł, z czego 8.699.461,14 zł stanowią środki unijne.
Do końca września br. CKP w Ropczycach planuje ogłosić przetarg na wybór operatora zewnętrznego, który będzie na powstałej infrastrukturze prowadził m.in. szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw.
Sierpień 2013 r. – zakończono dostawy dla 4 ostatnich pracowni dydaktycznych.
W Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach wyposażono pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie (m.in. nowoczesne tokarki i frezarki CNC), pracownię pomiarów warsztatowych (m.in. trójwymiarowa maszyna pomiarowa – aparatura dydaktyczna i naukowo-badawcza oraz pracownię badań nieniszczących (pełna linia technologiczna do kontroli penetracyjnej oraz kontroli magnetyczno-proszkowej).
W Zespole Szkół w Ropczycach wyposażono pracownię technologii i konstrukcji mechanicznych (m.in. przyrządy i urządzenia pomiarowe – 50 rodzajów).
Marzec 2013 r. - w dniu 29 marca 2013 roku zakończono roboty budowlane w zakresie Rozbudowy budynku Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach w ramach projektu „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko – Sędziszowski”.
Parametry techniczne nowej części:
- powierzchnia zabudowy: 391,00 m2,
- powierzchnia użytkowa: 674,55 m2; parter 320,60 m2, piętro 353,95 m2,
- kubatura: 2913,00 m3,
- długość: 23,60 m,
- szerokość: 22,95 m,
- wysokość max.: 10,47 m.
W budynku dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym znajdują się pracownie dydaktyczne, zaplecza magazynowe na pomoce naukowe oraz pomieszczenia sanitarne.
Na parterze zlokalizowane są pracownie technologii i konstrukcji mechanicznych oraz mechatroniki i diagnostyki samochodowej, a także zespół WC dla dziewcząt, chłopców i osób niepełnosprawnych. W centrum klatki schodowej prowadzącej na piętro, usytuowana jest winda dla niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się również pracownie dydaktyczne tj. pracownia komputerowa oraz rysunku technicznego wraz z zapleczami magazynowymi. Zespoły sanitariatów umieszczone analogicznie jak na parterze.
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół, stanowi uzupełnienie funkcjonalne istniejącego budynku ZS. Przyjęto poprzeczny układ konstrukcyjny budynku z zastosowaniem technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi (stropy, wieńce, nadproża, belki, słupy, klatka schodowa). Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane, zewnętrzne i wewnętrzne, stropy żelbetowe, wieńce, belki żelbetowe oraz słupy i klatka schodowa.
Na frontowej elewacji zastosowano fasadę aluminiową, przeszkloną w centralnej części.
Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje: z branży sanitarnej, elektryczne, alarmowe, system monitoringu, nagłośnienia, wentylacji i klimatyzacji.
Obiekt pełnił będzie funkcję Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.
W drugiej połowie m-ca kwietnia br. firmy- dostawcy rozpoczną wyposażanie nowo powstałych pomieszczeń w sprzęt i urządzenia dydaktyczne.

Luty 2013 r. - W dniach 21-22 lutego 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach zawarte zostały umowy z firmami - dostawcami sprzętu i wyposażenia w ramach realizowanego projektu pn.: „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko – Sędziszowski”.
Wszystkie nowo powstałe lub zmodernizowane pracownie zlokalizowane w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół w Ropczycach zostaną kompleksowo wyposażone w nowoczesny, innowacyjny sprzęt dydaktyczny – łącznie 12 pracowni.
Zakres dostaw jest bardzo obszerny i zróżnicowany pod względem asortymentu.
Wśród prawie 300 różnych pozycji są m.in.: tokarki i frezarki CNC, tokarki konwencjonalne, maszyny pomiarowe, mikroskopy, czujniki, mierniki kolumnowe, suwmiarki, mikrometry, zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, specjalistyczne oprogramowanie, konsole szkoleniowe, telewizory, kamery, projektory, tablice interaktywne, spawarki inwertorowe, urządzenia do mechaniki i diagnostyki samochodowej, stanowiska pneumatyki, elektropneumatyki, napędów elektrycznych, biurka, krzesła, szafki, itp.

W Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażone zostaną:
- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie,
- pracownia do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC,
- pracownia mechatroniki,
- pracownia pomiarów warsztatowych,
- pracownia badań nieniszczących,
- pracownia diagnostyki i napraw samochodowych,
- pracownia łączenia metali.
W Zespole Szkół wyposażone zostaną:
- pracownia symulacji programowania i obróbki CNC,
- pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia komputerowa,
- pracownia mechaniki i diagnostyki samochodowej.

Dostawcami wyposażenia i sprzętu będą firmy:
- FESTO Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, Janki k/Warszawy,
- ZM Service, Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce,
- Casp System Sp. z o.o., ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno,
- PHU FAKTOR Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież.
Wyboru firm dokonano w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Łączna wartość dostaw wyposażenia i sprzętu wyniesie: 7 mln 331 tys. zł.

Styczeń 2013 r.
-  Trwa realizacja Zadania nr 2 dotyczącego Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Ropczycach. Kontynuowane są roboty wykończeniowe m.in.: układanie płytek w sanitariatach, szpachlowanie i gruntowanie ścian, przygotowanie pod malowanie. Końcowe prace związane z wykonywanymi instalacjami wentylacji i klimatyzacji.
Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu budowlanego począwszy od stanu zerowego – posadowienie bezpośrednie – do wykonania „pod klucz”.
W nowym budynku powstaną pracownie: technologii i konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, komputerowa, mechaniki i diagnostyki samochodowej.
Realizowana rozbudowa o przeznaczeniu dydaktycznym, stanowić będzie uzupełnienie funkcjonalne istniejącego kompleksu szkolnego. Budynek zapewni bezpośrednią komunikację z istniejącą szkołą, z budynkiem biblioteki jak również poprzez łącznik z salą sportową. Forma rozbudowy architektonicznie dostosowana zostanie do istniejącego obiektu, o kolorystyce nawiązującej do kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół.

Grudzień 2012 r. - W zakresie rozbudowy Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach obecnie po wykonaniu płyty stropowej nad drugą kondygnacją, wieńców, podmurowań oraz konstrukcji dachu, wykonywane jest pokrycie z blachodachówki. Wewnątrz obiektu wykonuje się instalacje elektryczne, c.o. wod-kan, oraz tynki.
W najbliższym czasie zostanie zamontowana również stolarka otworowa.

13 listopada 2012 r. - oddano do użytkowania kompleksowo przebudowane i zmodernizowane obiekty Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:
1) przebudowę części parteru (o pow. 185,1 m2) i piętra (o pow. 228,2 m2) istniejącego budynku głównego dydaktyczno-administracyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,
2) przebudowę istniejącego budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach (o pow. 520,7 m2),
3) termomodernizację budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach tj. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, przebudowa dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
4) przebudowę nawierzchni na istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej w okolicy warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
W obiektach CKP w Ropczycach funkcjonować będą:
- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie;
- pracownia do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC;
- pracownia mechatroniki;
- pracownia pomiarów warsztatowych;
- pracownia badań nieniszczących;
- pracownia diagnostyki i napraw samochodowych;
- pracownia łączenia metali.

Początkiem września br.
ukończono przebudowę trzech pomieszczeń na piętrze w istniejącym budynku „A” w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Wciąż trwają prace przy rozbudowie Zespołu Szkół w Ropczycach o budynek dwukondygnacyjny.
zobacz galerię zdjęć

Sierpień 2012 r. - trwają intensywne prace przy przebudowie i termomodernizacji istniejącego budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
zobacz galerię zdjęć

Początkiem lipca br. ruszyły prace budowlane przy Zespole Szkół w Ropczycach. Inwestycje dotyczą rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Szkół. Ma powstać m.in. pracownia symulacji programowania i obróbki CNC, pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych, pracownia rysunku technicznego, pracownia komputerowa, pracownia mechaniki i diagnostyki samochodowej.
zobacz galerię zdjęć
Dnia 21 czerwca br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane tj.: Zakładem Budowlanym Roman Olszowy, 36-107 Przyłęk, Kosowy 76.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) przebudowę części parteru i piętra istniejącego budynku głównego dydaktyczno-administracyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,
2) przebudowę istniejącego budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,
3) termomodernizację budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach tj. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, przebudowa dachu, remont instalacji centralnego ogrzewania,
4) przebudowę nawierzchni na istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej w okolicy warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
5) rozbudowę Zespołu Szkół o budynek dwukondygnacyjny w technologii murowanej tradycyjnej z elementami żelbetowej konstrukcji nośnej, dach wielospadowy, pokrycie z blacho-dachówki.
a) parametry techniczne nowej części:
- pow. zabudowy: 391,00 m2,
- pow. użytkowa: 674,55 m2; parter 320,60 m2, piętro 353,95 m2,
- kubatura: 2913,00 m3,
- dł.: 23,60 m,
- szer.: 22,95 m,
- wys. max.: 10,47 m,
- ilość kondygnacji: 2,
6) przebudowę trzech pomieszczeń na piętrze w istniejącym budynku „A” Zespołu Szkół.

Starostwo Powiatowe zakończyło prace budowlane na budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
13 listopada br. oddano do użytku kompleksowo wyremontowane i odnowione obiekty.
W dniu 15 czerwca br. Powiat Ropczycko-Sędziszowski zawarł w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko-Sędziszowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Dnia 21 czerwca br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane tj.: Zakładem Budowlanym Roman Olszowy, 36-107 Przyłęk, Kosowy 76.
Zakres robót budowlanych obejmował:
1) przebudowę części parteru i piętra istniejącego budynku głównego dydaktyczno-administracyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,
2) przebudowę istniejącego budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach,
3) termomodernizację budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego
w Ropczycach tj. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji, przebudowa dachu, remont instalacji centralnego ogrzewania,
4) przebudowę nawierzchni na istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej w okolicy warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.
Ponadto Starostwo Powiatowe w ramach niniejszej inwestycji przewiduje dostawy sprzętu i wyposażenie dla pracowni dydaktycznych:
- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie;
- pracownia do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC;
- pracownia mechatroniki;
- pracownia pomiarów warsztatowych;
- pracownia badań nieniszczących;
- pracownia diagnostyki i napraw samochodowych;
- pracownia łączenia metali.


Opublikowano: 19-10-2012 Drukuj