baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Z ostatniej chwili

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W dniu 21 czerwca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2012 oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady prof. dr hab. Władysław Tabasz.
Starosta Powiatu Stanisław Ziemiński  przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w latach 2011-2012 w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dyrektor Adam Bałut.
W omawianym materiale znalazły się, m.in. informacje o POZ-nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, transporcie sanitarnym, medycynie szkolnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, stacjonarnej, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, ratownictwie medycznym. Dyrektor Bałut w swoim wystąpieniu dokonał również analizy zatrudnienia pracowników ZOZ Ropczyce za lata 2011-2012.
Zespół Opieki Zdrowotnej z własnych oraz pozyskanych od samorządu środków finansowych w roku 2012 poniósł nakłady na zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 1 869 254,11 zł.
W sprawozdaniu finansowym Dyrektor Bałut przedstawił strukturę poszczególnych składników majątku, wskaźniki zyskowności, płynności finansowej, sprawności działania oraz zdolności do obslugi zadłużenia.
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta i ocenione jako rzetelne i szczegółowe, zawierające wszelkie niezbędne informacje potrzebne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej.
Istotną rolę w funkcjonowaniu służby zdrowia w naszym Powiecie odgrywa Fundacja Szpitalna im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Młp.
O działalności Fundacji mówił obecny na sali Wiceprezes Zarządu dr n. med. Zbigniew Ziętek.
Starosta Stanisław Ziemiński podziękował w imieniu Samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Radzie na czele ze Stanisławem Misztalem oraz Zarządowi Fundacji za wsparcie finansowe realizowanych przedsięwzięć.
W geście podziękowania dwóm darczyńcom: Prezesowi ZM Invest- Leonowi Marcińcowi oraz Ryszardowi ŁęgiewiczowiPrezesowi Hispano Suiza Polska sp. z o.o. zostały wręczone pamiątkowe grawertony.
Skarbnik Powiatu Jacek Worowski zapoznał radnych z wykonaniem budżetu powiatu za 2012 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym składającym się z bilansów jednostek budżetowych, rachunków zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostek. W następnej kolejności zebrani zapoznali się z informacją o stanie mienia kumunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przegłosowała większością głosów uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2012 r.
Podjęto uchwały:
a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach za 2012 rok.
b. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2014 rok.
c.w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu ,,Profesjonalny informatyk” w ramach programu Leonardo da Vinci.
d. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/160/2012 rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
e. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki dłuższego niż 1 rok budżetowy.
f. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2014 r. z przeznaczeniem na realizację projektu pt. ,,Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013.

     
     

     
     

       
       

Autor: RF
Opublikowano: 21-06-2013 Drukuj