baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

                                                                                               
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Halina Piecuch

przyjmuje w poniedziałek 13.00 – 17.00

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel. (017) 2228 767

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna działalności:
- ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50
z 2007r. Poz. 331)
- ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. tekst jednolity poz. 1592 z p. zm.)

Tryb załatwiania spraw:
Porady prawne mieszkańcom Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego udzielane są:
- telefonicznie,
- korespondencyjnie,
- osobiście.
Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie podania wniesionego przez konsumenta.

Kompetencje rzecznika konsumentów:
Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem ich interesów i praw.
Do kompetencji rzecznika konsumentów należy:
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Państwowej oraz organizacjami konsumenckimi,
wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia, posiada również możliwość występowania do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przychodząc do rzecznika pamiętajmy o przyniesieniu niezbędnych dokumentów mających wpływ na sprawę np. paragon zakupu, rachunek, zgłoszenie reklamacyjne, wszelką korespondencję prowadzoną dotychczas z profesjonalistą.
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE CHRONIĄCE PRAWA KONSUMENTA
1.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego – www.uokik.gov.pl
2.Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
3.Powiatowy Rzecznik Konsumentów instytucja samorządowa zajmująca się ochroną konsumenta indywidualnego. 
4.Główny Inspektorat Handlowy – www.giih.gov.pl
5.Federacja Konsumentów organizacja społeczna zajmująca się zarówno pomocą konsumentowi indywidualnemu jak i działaniami lobbystycznymi na rzecz zbiorowości konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
6.Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – www.skp.pl
7.Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje i ochrania interesy ubezpieczonych
i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych – www.rzu.gov.pl
8.Arbiter Bankowy zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy konsumentami
a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych na rzecz konsumenta, których wartość nie przekracza 8000 złotych – www.zbp.pl
9.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do zakresu jego działania należy m. in. Udzielanie, zmiana lub cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw i obsługi w zakresie obrotu paliwami gazowymi
i energią elektryczną – www.ure.gov.pl
10. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – www.urtip.gov.pl

Instytucje zajmujące się ochroną konsumentów:
1. Federacja Konsumentów – Klub w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 4
tel: (017) 852 28 27
federacjarzeszow@o2.pl
2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 5
tel: (017) 862 14 53
www.ihrzeszow.ires.pl
3. Klub federacji Konsumentów w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 4
tel : (017) 852 28 27
4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie – Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
38-400 Krosno, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6 A
tel: (013) 43 259 23
krosno.wiw@wetgiw.gov.pl
5. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Rzeszowie – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych Sławomir Morawski
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46
tel: (017) 853 34 38
wirzeszow@ijhars.gov.pl

PRZYDATNE ADRESY:


Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Smolna 10 a,
00-375 Warszawa,
tel. 827-86-27, 826-26-96.

Centrum Informacji Konsumenckiej
Pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa,
tel. (22) 55-60-350.

Federacja Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa,
tel. 827-85-05, 828-93-96, 827-68-91.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,
tel. 826-42-20.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa,
tel. 551-77-00, 551-77-60, 551-78-11.

Rzecznik Praw Pacjenta NFZ
ul. Grójecka 186,
02-390 Warszawa,
tel. 572-61-55, 635-75-78.

Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa,
tel. 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa,
tel. 55-60-115, 55-60-474, 55-60-479.

WZORY UMÓW ZAWIERANYCH Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW

1.WNIOSEK KONSUMENTA O ROZPOZNANIE SPRAWY
2.UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
3.UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU
4.UMOWA SPRZEDAZY NA RATY
5.UMOWA KOMISU
6.UMOWA O DZIEŁO wzór 1
7.UMOWA O DZIEŁO wzór 2
8.UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
9.UMOWA ZLECENIE

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO:
 

EUROPEJSKIE CENTRUM EUROPEJSKIE:
Zakupy i podróże w Europie
Prawa konsumentów w UE
Consumer Rights in UE (Prawa konsumentów w UE - wersja w języku angielskim)
Timesharing
Prawa pasażerów linii lotniczych
Handel elektroniczny

 

Opublikowano: 26-05-2008 Drukuj