baner
baner

Z życia szkół

Powiaty Partnerskie

Termomodernizacja

Wybory Samorządowe 2014

baner
baner
baner
baner
baner

Nowoczesne technologie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Informacje, komunikaty

Powiatowe inwestycje

Bezpieczni w Powiecie

Serwis Samorządowy

Galeria

galeria

Newsletter

baner
baner
baner
baner

Informacje ogólne

Informacje ogólne


Informacje ogólne
Technologie
Zadania
Zagadnienia prawne
Informacja i promocja
Przydatne adresy
Galeria

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim" jest inicjatywą Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
W ramach projektu przewiduje się docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę i regulację instalacji c.o. w jedenastu obiektach. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1.723.871 euro kosztów kwalifikowalnych.
Realizacja projektu wpisuje się w cele Priorytetu 2.1 Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach MF EOG i NMF, ponadto jest zgodna z Dyrektywami Unii Europejskiej, strategiami oraz przepisami krajowymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska, szczególnie odnośnie emisji zanieczyszczeń i poszanowania energii.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009 w ramach umowy finansowej nr PL0202/E1/2.1.3/006/08 zawartej w liście z Ofertą Pomocy przesłanej w dniu 24 sierpnia 2007 (Grand Offer Letter - GOL).

Po otrzymaniu tej decyzji we wrześniu 2007 r. Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłosił pierwszy przetarg nieograniczony. Prace budowlane na pierwszych obiektach rozpoczęły się w lutym 2008 r. i  trwały do sierpnia 2008 r.

 Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism


Project No PL 0202: „Thermal modernization of the building facilities in the Ropczycko-Sędziszowski District”.
The value of the EEA Financial Mechanism grant is 1 723 871 EUR.


Projekt Nr PL 0202: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim”.

Wartość dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG
wyniosła 1 723 871 EUR.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

^ do góry

 

AKTUALNOŚCI

 

19.07.2010

Powiat Ropczycko – Sędziszowski od marca 2008 roku realizował jeden z największych w Polsce projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dofinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z tzw. funduszu norweskiego.

Termomodernizacją objęto aż 11 budynków użyteczności publicznej (budynki szkół, placówka szkolno – wychowawcza, placówka kształcenia praktycznego, obiekt służby zdrowia), położonych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


Główne założenia:
Realizowany projekt zakładał rozwiązanie problemów związanych z:
 a) niską emisją – efektami ubocznymi procesu spalania węgla. Dotychczasowe kotłownie spalały kilkaset ton węgla rocznie, co powodowało znaczące zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w centrum miast.
 b) wysokimi kosztami eksploatacji i ogrzewania budynków. Powodowały je nadmierne straty ciepła przez przegrody budowlane i ogólne niedostosowanie cieplne budynku do współczesnych standardów użytkowych;
 c) niesterowalnością i małą elastycznością działającej instalacji c.o. oraz kotłowni, a także niższą efektywnością źródła ciepła w stosunku do obecnych potrzeb i standardów;
 d) zużyciem technicznym budynków szkolnych oraz technicznymi problemami w ich eksploatacji, w tym m.in.: występowaniem kondensacji, niewłaściwą wentylacją, złym stanem elewacji;
 e) obniżoną atrakcyjnością i standardem budynków, co rzutowało na komfort nauki dla dzieci i młodzieży.

Cele:
Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały trzy rodzaje celów:
Ekonomiczne – mające na celu ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych na utrzymanie budynków szkolnych. Efekty ekonomiczne dotyczyły głównie kosztów jednostkowych wytworzenia ciepła, jak również globalnych kosztów ogrzewania;

Społeczne – ukierunkowane na podwyższenie standardów i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i adaptacyjnych, a tym samym zapewnienie dzieciom lepszych warunków „startu edukacyjnego”. Z drugiej strony polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w centrum miast skutkowało „natychmiastową” poprawą warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej;

Ekologiczne – odnoszące się do ochrony środowiska – radykalnie ograniczono straty energii, a w wyniku obniżenia niskiej emisji w mieście pojawiły się znaczne efekty ekologiczne. Ograniczono także strumień odpadów z procesu spalania.

Cele te spójne są z zasadniczym celem projektu, jakim jest wzrost atrakcyjności Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za pomocą inwestycji w infrastrukturę społeczną oraz elementy środowiska (powietrze). Bezpośrednimi beneficjentami (odbiorcami) projektu są uczniowie, kadra nauczycielska, pracownicy służby zdrowia oraz pracownicy administracyjni.

Zakres inwestycji wynikał z problemów techniczno-eksploatacyjnych oraz rosnących kosztów ogrzewania. Ich obniżenie było możliwe dopiero po zmniejszeniu bilansu cieplnego budynków. Wewnętrzna instalacja c.o. była zniszczona, pozbawiona możliwości regulacji i sterowania, a parametry cieplne budynku kilkukrotnie przekraczały normy budowlane. Rzutowało to na warunki eksploatacji budynków, a ze względu na dużą ilość emitowanych przez kotłownię węglową zanieczyszczeń.


05.07.2010

W II kwartale 2010 roku wykonywane były roboty budowlane w ramach działania 3/4 PWP:
- na budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - docieplono 2135,55 m2 ścian oraz 1139,105 m2 stropów i dachów.

W zakresie działania 1/4 projektu realizowano zadania związane z:
1) promocją projektu w prasie:
- gazeta lokalna „Głos Powiatu”,
- gazeta lokalna "Reporter",
2) promocją projetu poprzez publikację folderu promocyjnego,
2) wykonywaniem tablic pamiątkowych,
3) tłumaczeniem tekstów polsko-angielskich

Beneficjent - Powiat Ropczycko-Sędziszowski zakończył realizację całego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, który zawarł w Planie Wdrażania Projektu. Zakładane wskaźniki projektu zostały osiągnięte.


12.04.2010
 W I kwartale 2010 roku został wykonany następujący zakres rzeczowy projektu:

- na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 14 - docieplono 536,18 m2 stropów oraz 1093,18 m2 ścian.
- na budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54 - docieplono 480 m2 ścian.
W zakresie działania 1/4 projektu prowadzona była promocja i informacja w prasie:
- gazeta lokalna „Głos Powiatu”, 

- gazeta lokalna "Reporter",
- gazeta regionalna "Nowiny".

W tym samym czasie zrealizowano zakres finansowy projektu:
- na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach - dotyczący całego działania 4/4,
- na budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - dotyczący całego działania 4/4 i części działania 3/4.

Wcześniej niż planowano wydatkowano część środków pieniężnych z działania 3/4 zaplanowanych w PWP na miesiąc kwiecień-czerwiec 2010. Wcześniej niż planowano zakończono również w całości zakres rzeczowy i finansowy działania 4/4.

 

23.10.2009

W III kwartale 2009 roku został wykonany następujący zakres rzeczowy projektu:

- na budynku Zespołu Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13 zakończono modernizację instalacji centralnego ogrzewania - wymieniono łącznie 258 szt. grzejników wraz z zaworami.

- na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 5 zakończono modernizację instalacji centralnego ogrzewania - wymieniono łącznie 119 szt.grzejników wraz z zaworami.

W ramach III etapu robót:

- na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 14 wymieniono całą stolarkę - 125,62 m2 okien oraz rozpoczęto modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

- na budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54 wymieniono łącznie 1055 m2 oraz 19,97 m2 drzwi. Trwa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono 125 szt. grzejników wraz z zaworami.

 
03.08.2009

Dobiega końca II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej trwa jeszcze modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach. Zaawansowanie robót wynosi ok. 70 %. Planowany termin zakończenia to 20 sierpnia br.

Zakończyła się natomiast termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.

Docieplenia ścian, stropów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki otworowej to tylko niektóre z prac wykonane na tych obiektach, dzięki którym wzrośnie ich wydajność energetyczna, z zarazem zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania.

Równocześnie realizowany jest III etap projektu, obejmujący roboty termomodernizacyjne na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach oraz budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54.

W porozumieniu z Wykonawcą robót przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach cały zaplanowany zakres rzeczowy prac został wykonany w okresie wakacyjnym, natomiast zakres finansowy rozliczony zgodnie z harmonogramem. Przyśpieszenie robót na tym obiekcie i wykonanie w okresie wakacyjnym było bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo uczniów tych uczących się jak również przebywających w internacie.

W zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach rozpoczęto wymianę stolarki okiennej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Cały zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z założeniami Planu Wdrażania Projektu zostanie zakończony w czerwcu 2010 roku.

Do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działający jako Instytucja Wspomagająca dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekazał na konto beneficjenta tj. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego środki finansowe w wysokości: 1 231 531 EURO, co stanowi 71% przyznanego dofinansowania. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami Planu Wdrażania Projektu i do chwili obecnej nie wystąpiły żadne opóźnienia w robotach budowlanych.

 

29.05.2009

Dobiega końca docieplanie ścian i ocieplanie stropów oraz stropodachów budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w  Ropczycach przy ul. Mickiewicza, Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. przy ul. Fabrycznej, stanowiące II etap procesu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

Do wykonania na tych obiektach pozostała jeszcze modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, którą Wykonawcy rozpoczną w okresie wakacyjnym lub gdy tylko warunki techniczno-logistyczne na to pozwolą.

Umowny termin zakończenia robót to: 30 sierpnia 2009 r.

W ramach ostatniego III etapu robót dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Zarząd Powiatu zatwierdził przetargi na:

- termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 14, gdzie Wykonawcą robót będzie firma „ZGODA” z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowna robót to: 336 398,75 zł.

- termomodernizację budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54. Wykonawcą robót będzie Remontowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” w Ropczycach. Wartość umowna robót to: 1 554 179,84 zł.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2009 rok na tych obiektach zaplanowana jest wymiana stolarki otworowej, natomiast w I półroczu 2010 roku docieplanie ścian, stropów oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

 

20.03.2009

Powiat Ropczycko - Sędziszowski już kolejny rok z rzędu realizuje projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Przeprowadzone uprzednio badania wykazały, że znaczna część z nich charakteryzuje się poważnymi stratami ciepła, a co za tym idzie wzrostem kosztów utrzymania. Ocieplenie, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania czy wymiana stolarki okiennej to tylko niektóre z prac wykonywanych na tych obiektach. 


Zgodnie z harmonogramem trwa termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2 oraz budynku Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13 - II etap; gdzie w ubiegłym roku wymieniona została stolarka otworowa, natomiast w tym roku gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwoliły Wykonawca przystąpił do działania w zakresie ocieplania stropów i docieplania ścian.

Zaawansowanie robót na tych obiektach wynosi odpowiednio: 60 i 40 %.


Przeprowadzone zostało również pierwsze w tym roku postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane, które pozwoliło wyłonić Wykonawcę robót związanych z termomodernizacją Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp., przy ul. Fabrycznej 5. Rozpoczęcie robót przypadło na dzień 12 marca 2009 r., a termin zakończenia przewidziany jest na 20 sierpnia 2009 r. Wykonawcą robót jest Firma "ZGODA" z siedzibą: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 14A/130 - właściciel Zbigniew Niezgoda.

 

28.11.2008

W dniach 25-26.11.2008 r. odbyła się wizyta kontrolno-monitorująca projekt przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w Warszawie:

Panią Annę Mioskowską - St. Inspektora Departamentu Instrumentów Finansowych

Panią Martę Jankowską – Spacjalistę Depatramentu Instrumentów Finansowych

Wizyta przebiegła pomyślnie.

 

Do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działający jako Instytucja Wspomagająca dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekazał na konto beneficjenta tj. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego środki finansowe w wysokości: 876 196 EURO, co stanowi 50,8 % przyznanego dofinansowania. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami Planu Wdrażania Projektu i do chwili obecnej nie wystąpiły żadne opóźnienia w robotach budowlanych.

Cały zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z założeniami Planu Wdrażania Projektu zostanie zakończony w czerwcu 2010 roku.

 

10.10.2008

Końcem sierpnia rozpoczęto II etap termomodernizacji w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2 oraz budynku Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13. Roboty przy wymianie stolarki otworowej zostały zakończone początkiem października.

Kolejne działanie w ramach termomodernizacji powyższych budynków w zakresie ocieplania stropów i docieplania ścian zgodnie z harmonogramem powinno rozpocząć się na przełomie luty/marzec 2009 r.

 

21.08.2008

20 sierpnia  zakończono odbiory I etapu robót budowlanych gdzie kompleksowej termomodernizacji poddanych zostało 6 obiektów infrastruktury oświatowej tj.: Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, budynków „A” i „D” Zespołu Szkół w Ropczycach oraz 3 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp.

Łącznie wymieniono prawie 1 000 m2 okien, docieplono 3 800 m2 stropów i stropodachów, ocieplono 5 300 m2 ścian zewnętrznych (nowe elewacje), a także zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, gdzie wymieniono 616 szt. grzejników oraz zamontowano 2 nowe kotły gazowe.

 

 

08.08.2008

Początkiem sierpnia rozpoczęły się  roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ramach II etapu procesu termomodernizacji tj. budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2 oraz budynku Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13.

 

 

26.06.2008

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów nieograniczonych na zadania pn.:

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – etap II – budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2”. Najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy Remontowo – Budowlanej „FIREMB” sp. z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów 3 - za kwotę brutto: 802.902,92 zł.

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – etap II – budynek Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13”. Najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy Remontowo – Budowlanej „FIREMB” sp. z o.o. 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów 3 – za kwotę brutto: 1.484.962,83 zł.

Planuje się, że roboty budowlane na tych obiektach powinny rozpocząć się w m-cu lipcu 2008 r. – tj. wymiana stolarki otworowej, natomiast pozostałe roboty będą wykonywane od I kwartału 2009 r.

 

20.06.2008

1) Na obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach wymieniona została już cała stolarka okienna, docieplono dach warstwą styropianu i zabezpieczono warstwami papy termozgrzewalnej, a nad częścią budynku głównego ułożono warstwę dociepleniową z wełny mineralnej. Docieplone zostały również wszystkie ściany i wykonano elewację zewnętrzną. Do wykonania pozostała tylko instalacja c.o., która ze względów logistycznych zostanie wykonana w okresie wakacji.

Zaawansowanie robót wynosi około 70%.

2) Na budynkach „A” i „D” Zespołu Szkół w Ropczycach również wymieniono całą stolarkę okienną, dokonano docieplenia stropów wełną mineralną i przystąpiono do klejenia ścian styropianem. Na budynku „A” zakończono już wymianę instalacji c.o., kończą się prace związane z klejeniem ścian styropianem, a od strony północnej trwa wykonywanie wierzchniej warstwy tynku. Natomiast na budynku „D” przystąpiono do docieplania ścian oraz modernizacji instalacji c.o.

Zaawansowanie robót na tych budynkach wynosi około 60%.

3) Na obiektach Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp. także dokonano montażu całej stolarki okiennej i drzwiowej. Na obiekcie przy ul. Szerokiej zakończono docieplenie stropu i wykonano nową elewację ścian zewnętrznych. Trwają prace przy wymianie instalacji c.o. oraz montaż kotłów gazowych. Na obiekcie przy ul. 3-go Maja docieplono stropodach, wykonano prace przy wymianie instalacji c.o., trwają natomiast roboty montażowe przy kotłowni gazowej oraz prace związane z dociepleniem ścian. Na obiekcie przy ul. Wyspiańskiego wykonano docieplenie stropodachu.

Zaawansowanie robót na budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie Młp. wynosi około 65%.

 

^ do góry


TECHNOLOGIE

Rozwiązania technologiczne i zakres prac do wykonania w poszczególnych obiektach wynikają z audytów energetycznych. Po przeprowadzeniu analizy finansowo-ekonomicznej wybrano takie warianty realizacji inwestycji, które dają najlepsze efekty w stosunku do zaangażowanych środków. Termomodernizacja jest oparta na systemach dociepleń bazujących na płytach styropianowych, ociepleniu stropów wełną mineralną lub styropianem oraz wymianie okien na stolarkę drewnianą i PCV. Zastosowane materiały oraz technologie robót budowlanych spełniają wymogi Polskich Norm i Europejskich Norm Zharmonizowanych, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie przewidywanych wskaźników ograniczenia zużycia energii cieplnej, a tym samym redukcji emisji zanieczyszczeń - w szczególności dwutlenków: węgla, siarki i azotu. 
 

Wskaźniki projektu

^ do góry


  
 
ZADANIA

Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy, gdzie kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną:

W I etapie:
1. Dwa budynki Zespołu Szkół im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14
2. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 12
3. Trzy budynki Zespołu Szkół w Sędziszowie Małopolskim zlokalizowane przy ul. 3-go Maja 9, ul. Wyspiańskiego 2, ul. Szerokiej 5

W II etapie:
1. Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 13
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2

3. Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej 5
 
W III etapie:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 14
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54

^ do góryZAGADNIENIA PRAWNE
 
Projekt jest zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie:


1. Konkurencji w odniesieniu do pomocy państwa.
Niniejszy projekt jest zgodny z dyrektywą Komisji Nr 85/413/EEC z dnia 24 lipca 1985 r., zmieniającą dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi. Beneficjent nie jest podmiotem podlegającym przepisom o pomocy publicznej zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdyż pomoc publiczna dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a nie jednostek sektora finansów publicznych.


2. Zasad dokonywania zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne są realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta jest implementacją prawodawstwa UE w tym zakresie, a w szczególności Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.


3. Ochrony środowiska.
Inwestycja realizuje zapisy Protokołu z Kioto, Traktatu Karty Energetycznej, Europejskiej Karty Energetycznej, VI Programu "Our Future. Our Choice" (COM 2001/31), Dyrektywy Rady 85/203/EWG z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku azotu, Dyrektywy Rady 89/427/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r., dostosowującej Dyrektywę 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń dwutlenku siarki i cząstek zawieszonych w powietrzu, Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie jakości energetycznej budynków, Dyrektywy Rady nr 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r., mającej na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez podniesienie skuteczności energetycznej. Projekt spełnia wymogi Dyrektywy 85/337/EEC - jego realizacja, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 

^ do góry


INFORMACJA I PROMOCJA


Celem wszystkich działań z zakresu informacji i promocji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim” jest podniesienie i utrwalenie świadomości wśród szerokiego kręgu odbiorców o charakterze i zakresie finansowym przedsięwzięcia w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wszelkie materiały promocyjne i informacyjne oraz korespondencja prowadzona w ramach projektu będzie zawierać emblemat właściwego Mechanizmu Finansowego wraz z tekstem: „Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.
Działania promocyjno-informacyjne obejmują każdy budynek przewidziany do termomodernizacji. Obiekty są zaopatrywane w tablice informujące o realizowanym projekcie z logo Mechanizmów Finansowych, z których otrzymano finansowanie komplementarne.
Po zakończeniu prac na każdym z budynków zostaną umieszczone tablice pamiątkowe. Projekt zakłada publikację materiałów promocyjnych, informujących o otrzymywanej pomocy oraz o państwach uczestniczących w jego dofinansowaniu. Aby dotrzeć z informacją do mieszkańców powiatu i regionu, zaplanowano szeroką kampanię informacyjną, opartą na prasie, serwisach internetowych, lokalnej telewizji.    
 

^ do góryWskaźniki projektu

Ogólny cel (dalekosiężny efekt)

Wskaźnik Linia bazowa Cel

Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

SO 2  

(Mg/rok)

15,68 6,15
NO x

(Mg/rok)

5,64 2,17
CO

(Mg/rok)

6,695 2,633
Cel (bezpośredni i efekty natychmiastowe) Wskaźnik Linia bazowa Cel

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez modernizację termiczną publicznych budynków

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej budynków (GJ/Rok)

18 059,20

8 117,60

Zmniejszenie emisji CO2.

(Mg/rok)

3 470,20 1 321,38
Zmniejszenie emisji pyłów.

(Mg/rok)

17,7939 6,9914
Efekty (dobra i usługi) Wskaźnik Linia bazowa Cel

Wykonanie prac modernizacji cieplnej.

Całkowita pojemność sześcienna budynków, w których wykonano modernizacje cieplną ( m3 )

0

0

0

112 499,60

2 867,54

98,10

Powierzchnia  wymienionych okien (m2)

Powierzchnia  wymienionych drzwi (m2)

Wykonanie prac modernizacji cieplnej.

Powierzchnia izolowanych ścian (m2)

Powierzchniaizolowanych stropów (m2)

0

0

14 024,45

7004,75

Typy starych węglowych/olejowych/

/gazowych bojlerów grzewczych do zastąpienia olejowymi/gazowymi bojlerami nowego typu

Całkowita moc zmodernizowanego systemu grzewczego i wyposażonego w mierniki (KW).

Całkowita liczba zaworów termostatycznych (szt.)

Całkowita liczba grzejników termostatycznych (szt.)

2 291,80

0

0

1 168,70

1 495

1 495

 
^ do góry


 

Przydatne adresy

 

Instytucje uczestniczące w realizacji projektu:

 • Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
  12-16 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium
  tel. +32 (0) 2 286 1701   fax: +32 (0) 2 286 1789
  e-mail: fmo@efta.int, www.eeagrants.org
 
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
  tel. 022 461 30 00, www.mrr.gov.pl
 
 
 


Inne:
•    Portal Funduszy Strukturalnych
www.eog.gov.pl

•    Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce
www.amb-norwegia.pl

•    Portal Republiki Islandii
www.iceland.is

•    Portal Księstwa Liechtenstein
www.liechtenstein.li/en

•Samorząd Województwa Podkarpackiego 
www.wrota.podkarpackie.pl

•Serwis Informacyjny MRR
www.funduszestrukturalne.gov.pl

•Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www.ukie.gov.pl

 


 

^ do góry
Opublikowano: 09-06-2008 Drukuj