Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

§40. Do zakresu rzeczowego Inspektora Ochrony Danych należy:

1)  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2)  monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania (zgodnie z art. 35 RODO);

4) współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6)  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

7)  udzielanie opinii i wskazówek w zakresie opracowania i aktualizacji polityk ochrony danych;

8)  przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w oparciu
o złożone w tym zakresie wnioski i prowadzenie rejestru nadanych upoważnień;

9)  opiniowanie umów powierzenia danych osobowych, w tym prowadzenia ich rejestru zawartych umów;

10)  udział w procesach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru naruszeń;

11)  współpraca z Dyrektorami Wydziałów, Kierownikami Referatów i Biur oraz innymi pracownikami wyznaczonymi przez Starostę do kierowania w danej komórce organizacyjnej starostwa w zakresie opracowywania klauzul informacyjnych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych;

12)  prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych;

13)  prowadzenie w imieniu administratora rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania w oparciu o informacje przekazane przez Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Referatów i Biur oraz innych pracowników wyznaczonych przez Starostę do kierowania pracą w danej komórce organizacyjnej starostwa;

14)  prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych oraz jego aktualizacja w oparciu o złożone w tym zakresie wnioski.

publikacja: 14-01-2019 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.