Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Jacek Worowski - Skarbnik Powiatu
pok. 311, tel. 17 22 28 917

Pracownicy Wydziału:

Ewa Urban
Magdalena Mierzwa
pok. 308, tel. 17 22 28 906

Ewelina Podczaszy
J
ustyna Ligęska
pok. 309, tel. 17 784 25 17

Urszula Pięta
Wiesława Dziak
Paulina Suchoń
pok. 307, tel. 17 784 25 20

Kasa:
Anna Janik
pok. 207, tel. 17 22 28 926

 

§20. Do zakresu rzeczowego Wydziału Finansowego należy:

1)  opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2)  nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

3)  windykacja należności budżetowych starostwa i Skarbu Państwa;

4)  sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

5)  prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

6)  prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

7)  prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

8)  prowadzenie obsługi kasowej starostwa;

9)  prowadzenie kontroli finansowej;

10)    gospodarowanie  środkami  finansowymi   Funduszu   Rehabilitacyjnego  Osób
Niepełnosprawnych;

11) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

13) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

14) prowadzenie ewidencji środków trwałych starostwa;

15) likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego;

16) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o PPK w zakresie:

a.    obliczania   i   dokonywania   wpłat   do   wybranej   instytucji   finansowej
zarządzającej środkami PPK, finansowanych przez podmiot zatrudniający,

b.   obliczania, pobierania i dokonywania do wybranej instytucji finansowej
zarządzającej środkami wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.