Stowarzyszenia zwykłe

Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Rejestracja organizacji, Stowarzyszenie zwykłe

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. z 2015 r. poz. 1393). Stowarzyszenia zwykłe nie podlegają rejestracji sądowej.

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40 – 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ona powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie. Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego (zwykle jest to starostwo powiatowe właściwe ze względu na siedzibę stowarzyszenia).

Taka formuła utworzenia stowarzyszenia jest więc prosta, ale powstałe stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości podejmowania czynności prawnych. Mówiąc językiem prawnym – stowarzyszenie zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego  (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi. Za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym swoim majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są składki jego członków (są to jedynie dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeń zwykłych).

Jednak stowarzyszenie zwykłe jest organizacją społeczną – oznacza to, że ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, jest starosta.

PROCEDURA REJESTRACJI
Miejsce załatwienia sprawy:

 • Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel. 17 2218 306; 17 2228 571

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783).

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie (wniosek) o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (oryginał), określającego nazwę i adres siedziby stowarzyszenia,
 2. Lista co najmniej trzech założycieli wraz z oświadczeniami o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych zawierająca ich:
  • imiona i nazwiska,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • własnoręczne podpisy.
 3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały (oryginały):
  • o założeniu stowarzyszenia zwykłego,
  • o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
  • o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
  • o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia.
 4. Regulamin stowarzyszenia (w 3 egzemplarzach) określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 4 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach (Biuro Podawcze parter – pok. nr 102), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

Termin i sposób załatwienia:

 • Do 30 dni – (na podst. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie zwykłe może nastąpić dopiero po dokonaniu oceny jego zgodności z prawem przez organ nadzoru. Z chwilą otrzymania informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami organ bada czy przedstawiony regulamin jest zgodny z przepisami prawa oraz czy założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Nieprawidłowości w regulaminie mogą polegać np. na tym, że zawiera on postanowienia sprzeczne z prawem w zakresie zakazów przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy lub w zakresie celów lub form działania stowarzyszenia, czy też nie spełniania wymagań przez założycieli np. gdy ich liczba jest zbyt mała, są niepełnoletni itp. Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na braki formalne, np. jeśli w regulaminie albo w piśmie informującym o założeniu stowarzyszenia nie określono pełnych danych przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, dokładnego adresu siedziby stowarzyszenia itp.

W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych organ nadzorujący zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wskazując termin.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia przez założycieli lub uzupełnienia po terminie, organ nadzoru występuje do Sądu Rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Po przejściu całej procedury stowarzyszenie zwykłe zostaje wpisane do ewidencji stowarzyszeń.
O tym fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie (zwykle zawiadomienie w formie pisemnej informacji wysłane zostaje na adres siedziby stowarzyszenia).

Opłaty:

 • Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje odwołanie.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego:

 • Wystąpić do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, założyć konto bankowe oraz wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 • Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych numerów (REGON, NIP, bankowych), klub może już przyjmować w swoje szeregi członków, pamiętając, że każdy członek musi wypełnić deklarację członkowską,
 • Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz regulaminu stowarzyszenia należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Ropczycach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

INFORMACJI UDZIELA: Sławomir Małajowicz, nr telefonu 17 2218 306; 17 2228 571 wew. 302, e-mail: smalajowicz@spropczyce.pl

 

Formularze do pobrania – rejestracja stowarzyszenia

publikacja: 07-09-2015 , aktualizacja: 28-10-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.