Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu - Józef Rojek
pok. 329
tel. (017) 22 28 321

Dagmara Barnak
Ewelina Dziedzic-Placek
Monika Stanisz

pok. 328 tel. (017) 22 28 920

 

§34. Zakres rzeczowy Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.


1. W zakresie obsługi Rady Powiatu:

1)  gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji;

2)  protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji;

3)  prowadzenie rejestrów:

a. uchwał Rady,

b. wniosków i opinii Komisji,

c.  wniosków, interpelacji i zapytań Radnych,

d. skarg, wniosków i petycji skierowanych do Rady Powiatu;

4)  prowadzenie zbiorów:

a.  materiałów na sesję,

b.  protokołów z sesji wraz z niezbędnymi załącznikami,

c.  uchwał Rady i Zarządu Powiatu,

d.  teczek Komisji stałych,

e.  teczek Komisji doraźnych;

5)  przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji oraz zapytań Radnych zainteresowanym komórkom organizacyjnym oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

6)  przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu;

7)  prowadzenie niezbędnych dokumentów stosownie do zaleceń Rady Powiatu;

8)  zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej posiedzeń Rady Powiatu, w tym przewodniczącego i zastępców oraz Komisji stałych;

9)  administrowanie systemem eSesja;

10)  wykonywanie prac organizacyjno - technicznych związanych z przygotowaniem, kompletowaniem i wysyłaniem materiałów pod obrady Rady Powiatu i Komisji stałych oraz doraźnych;

11)  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie dotyczącym organizacji wewnętrznej Biura oraz zadań Rady Powiatu;

12)    sporządzanie podjętych aktów prawa miejscowego w systemie Legislator
i przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego;

13) realizacja zadań związanych z oświadczeniami majątkowymi Radnych;

14) wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową Biura;

15)   organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji obywateli
skierowanych do Rady Powiatu.

16) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w starostwie uchwał Rady Powiatu.

2.  W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1)  zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej posiedzeń Zarządu Powiatu;

2)  prowadzenie rejestru podjętych uchwał Zarządu Powiatu;

3)  przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu merytorycznie zainteresowanym Wydziałom, Referatom, Biurom i komórkom organizacyjnym oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji;

4)  zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał Zarządu Powiatu;

5)  prowadzenie zbioru dokumentów z posiedzeń Zarządu Powiatu;

6)  sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu;

7)   dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Zarządu
i Starosty;

8)    przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu dotyczących spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

9)  wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową Biura.

3.  Protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Starostę.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.