Wydział Geodezji

Wydział Geodezji

Halina Gawron - GEODETA POWIATOWY , Dyrektor Wydziału Geodezji
pokój 123,  tel. 17 22 28 954

Dariusz Herbut - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji

pokój 125   tel. 17 22 28 970

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

Dariusz Herbut - Kierownik Referatu

pokój 125   tel. 17 22 28 970

Stanisław Czarnik

Alina Banaś
pokój 116, tel. 17 22 28 953

Anna Dziedzic

Justyna Madeja

pokój  115,  tel. 17 22 28 955

Zofia Raś

Anna Kłósek

pokój 120,  tel. 17 78 42 511

Referat Gospodarki Nieruchomościami:

Katarzyna Rybka- Kierownik Referatu

Małgorzata Przybek

pokój 118, tel. 17 22 28 967


Grzegorz Nyzio
pokój 117,  tel. 17 22 28 956

 

Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Jan Czarnik - Kierownik Referatu
pokój 131,  tel. 17 22 28 964

Strzyż Arkadiusz
pokój 119,  tel. 17 22 28 958

Marta Borek
pokój 127, tel. 17 22 28 551


Sławomir Kozek
pokój 128,  tel. 17 22 28 951

Iza Misińska

Renata Czarnik
pokój 129,  tel. 17 22 28 983 

Bartłomiej Dmuchała
Dominik Rusin
Norbert Wiktor
pokój 130,  tel. 17 22 28 963

 

Obsługa Stron:

pok. 113
Marzena Szczupak
Małgorzata Panek
tel. 17 22 28 953

 

§25. Zakres rzeczowy Wydziału Geodezji i Geodety Powiatowego.


1. W zakresie Ewidencji Gruntów i Budynków:

1)  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych;

2)  zawiadamianie organów podatkowych;

3)    zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu
Rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;

4)  zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku
zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania
budynków;

5)    zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek
ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;

6)  zawiadamianie Starostów sąsiednich Powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych Powiatów;

7)  prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów
i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości poprzez:

a.   sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów
operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysow z mapy ewidencyjnej, plików
komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany
danych ewidencyjnych,

b.    udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów
i budynków oraz z rejestru cen i wartości nieruchomości,

c.  ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia
Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

d.   wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych
ewidencji gruntów i budynków oraz z rejestru cen i wartości nieruchomości,

e.   wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego
zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru
cen i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty;

8)  pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów

i budynków oraz stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych;

9)  wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających;

10)  opracowywanie i przekazywanie Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków celem zatwierdzenia;

11)  przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz stosowanie procedur z nią związanych;

12)  przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;

13)  udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysow z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;

14)  przygotowywanie projektów umów na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w operacie ewidencji gruntów i budynków;

15)  sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazywanie ich Marszałkowi Województwa Podkarpackiego;

16)  sporządzanie i przekazywanie danych EGiB w formacie SWDE do Głównego Urzędu Statystycznego;

17)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru ceni wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości;

18)  udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości;

19)  prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do ewidencji zbiorów Głównemu Geodecie Kraju, objętych działaniem Referatu EGiB;

20)   sporządzanie warunków technicznych związanych z modernizacją operatu
ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, podziału na obręby i określania ich
granic oraz związanych z innymi zadaniami objętymi zakresem działania Referatu
EGiB;

21)  tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB;

22)  gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;

23)  aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej.

24)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień

i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów
i budynków;

25)    prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów
i budynków.

2. W zakresie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1)      prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w tym gromadzenie:

a.     operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac
geodezyjnych lub kartograficznych,

b.  cyfrowych zbiorów kopii dokumentów wchodzących w skład operatów
technicznych,

c.   innych opracowań powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych
i kartograficznych oraz kopii baz danych pozyskanych z centralnej i wojewódzkiej
części zasobu, niezbędnych do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji
i kartografii;

2)  przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i uzgadnianie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac;

3)  udostępnianie kopii materiałów zasobu na wniosek zainteresowanych lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych;

4)  opracowywanie warunków technicznych do prac geodezyjnych i kartograficznych zamawianych przez Starostę;

5)  ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;

6)  modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu w tym dokumentów ilustrujących zasób;

7)    gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych,
dotyczących treści zasobu;

8)  zaliczanie opłat związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu;

9)   udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania
i udostępniania;

10)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych GESUT
(geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu);

11)  współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu;

12)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych osnów szczegółowych;

13)    analiza i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów
szczegółowych;

14)  zakładanie osnów szczegółowych poprzez:

a.  zakładanie nowych znaków geodezyjnych,

b.  przeprowadzanie okresowych modernizacji osnów szczegółowych;

15)    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 BDOT500;

16)     weryfikacja opracowań przyjmowanych do powiatowej części zasobu
geodezyjnego i kartograficznego pod względem jakości, kompletności oraz zgodności
z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

17)  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

18)  ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

19)  prowadzenie spraw związanych z kopiami bezpieczeństwa baz systemu PZGiK;

20)  przygotowywanie i przekazywanie danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

21)      prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem, opracowywaniem
i przekazywaniem danych związanych z państwowym rejestrem granic (PRG);

22) przetwarzanie analogowych materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych;

23) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

24) porządkowanie dokumentacji wytworzonej w Referacie PODGiK oraz przekazywanie jej do archiwum zakładowego;

25) wyłączanie z powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, oraz przekazywanie do archiwum państwowego dokumentacji archiwalnej, występowanie z wnioskiem do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, opracowywanie pism i procedur związanych z wyłączaniem materiałów zasobu;

26) sporządzanie informacji dotyczącej rodzaju i liczby udostępnionych materiałów oraz wysokości kwot, a pochodzących z centralnej i wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

27) opracowywanie projektów odpowiedzi, w tym decyzji administracyjnych w zakresie udzielania informacji publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez PODGiK;

28) opracowywanie wniosków, procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach dotyczących PODGiK;

29)  tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych prowadzenie, których należy do zakresu PODGiK;

30)  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów poprzez:

a.  przeprowadzanie klasyfikacji z urzędu,

b.  przeprowadzanie klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów podlegających
klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów
i budynków,

c.  kwalifikowanie do użytków leśnych gruntów rolnych zalesionych zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego,

d.    prowadzenie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów
zmeliorowanych i zrekultywowanych;

31)  określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne
dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego o znaczenie powiatowym oraz
przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac.

3.  W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1)  reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

2)  tworzenie, ewidencjonowanie, prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;

3)  oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd;

4)  oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste;

5)  naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa;

6)   prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz orzekanie o wysokości
odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone;

7)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;

8)  ustalanie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji wójta lub burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela;

9)  podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych dotyczących uregulowania własności Skarbu Państwa;

10)  wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz orzekanie o wysokości opłaty z tego tytułu, a także wysokości bonifikat;

11)  sporządzanie wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego;

12)  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Krajowego Zasobu Nieruchomości;

13)  orzekanie w trybie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o własności nieruchomości Skarbu Państwa.

4.  W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu:

1)  reprezentowanie Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

2)      regulacja    stanu    prawnego    gruntów    stanowiących    własność    Powiatu;

3)   prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem powiatowym, a to
wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, zamiana, przekazywanie w trwały zarząd
i użytkowanie, a także sprzedaż nieruchomości powiatowych;

4)  nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu;

5)   zabezpieczenie wierzytelności Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej
hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;

6) wydawanie zgód osobom fizycznym i prawnym (w formie umów cywilno - prawnych) na realizację inwestycji na gruntach powiatowych;

7) podejmowanie czynności w sprawach o odszkodowania za grunty powiatowe, które na mocy przepisów prawa przeszły na Skarb Państwa pod realizację inwestycji drogowych, kolejowych itp.;

8)     składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z gospodarowania
nieruchomościami zasobem powiatowym.

5.  W zakresie gospodarki gruntami rolnymi:

1)   prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej,
naliczaniem należności i opłat rocznych;

2)  wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;

3)  opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celów publicznych a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

4)  prowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych;

5)  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych;

6)  orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Skarbowi Państwa;

7)  orzekanie o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki obejmującej budynki,
w których znajduje się lokal i pomieszczenia do których przysługuje prawo do ich bezpłatnego korzystania z tytułu przekazania gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa na wniosek;

8)  ustalanie w drodze decyzji, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie;

9)  prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianą gruntów.

6.  Do zakresu Biura Geodezji w Sędziszowie Młp. należy:

1)  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych;

2)  zawiadamianie organów podatkowych;

3)  zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu;

4)  zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków;

5)    zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek
ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;

6)  zawiadamianie Starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy
punktów granicznych położonych na granicy tych Powiatów;

7)  prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości
nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz
udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków,
rejestru cen i wartości nieruchomości poprzez:

a.   sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów
operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysow z mapy ewidencyjnej, plików
komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany
danych ewidencyjnych,

b.    udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów
i budynków oraz z rejestru cen i wartości nieruchomości,

c.  ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia
Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

d.   wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych
ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości,

e.   wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego
zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru
ceni wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty;

8)  pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów
i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych;

9)  wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających;

10)  udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysow z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;

11)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen
i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen i wartości nieruchomości;

12)  opracowywanie procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, dotyczących zadań realizowanych przez Referat EGiB;

13)   udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości, w tym
przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania informacji
publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez Referat EGiB;

14)  tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB;

15)  gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;

16)  aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej;

17)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień

i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów
i budynków;

18)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów
i budynków.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.