Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Alfred Kułak – Dyrektor Wydziału
pok. 215, tel. 17/ 22 28 934

 

Pracownicy Wydziału:

Anna Mich
Alina Słota
pok. 214, tel. 17 222 89 33


Paulina Charchut
Mateusz Kiebała
pok. 213,  tel. 17 222 89 32,

 

§23. Zakres rzeczowy Wydziału Ochrony Środowiska. 1. W zakresie ochrony środowiska:

1)    przygotowanie Radzie Powiatu, projektu powiatowego programu ochrony
środowiska oraz raportu z jego wykonania;

2) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;

3)  identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi;

4)  obserwacja terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Rejestr tych terenów;

5)  wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu;

6)  utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

7)    nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika
urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

8)  przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko;

9)  nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska;

10)   udzielanie pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;

11)   przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;

12)  zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

13)  nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko;

14)  zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;

15)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska;

16)  wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych instalacji objętej systemem;

17)  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach;

18)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

2. W zakresie gospodarki odpadami:

1)  wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów rocznie innych niż niebezpieczne;

2)  udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów;

3)  udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;

4)  zobowiązywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy oraz cofnięcia zezwolenia;

5)   wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w przypadku nie przestrzegania
zezwoleń i naruszeń przepisów;

6)  wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami;

7)  cofanie, wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;

8)  wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;

9)  utworzenie miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla pojazdów z odpadami zatrzymanych w trakcie kontroli przez uprawnione organy.

3. W zakresie geologii i górnictwa:

1)    udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin
pospolitych na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m3;

2)  przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu;

3)  odmawianie udzielenia koncesji;

4)  cofanie koncesji w razie upadłości przedsiębiorcy;

5)  zezwolenia, w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości;

6)  zmienianie koncesji bez odszkodowania;

7)  zobowiązanie w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk;

8)  ustalanie w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;

9)  wstrzymanie działalności zakładu (koncesji);

10)  uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie osuwania się mas ziemnych.

4.W zakresie ochrony przyrody:

1)  popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)  opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;

3)  wydawanie decyzji na wycinkę drzew na działkach gminnych;

4)  prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych.

5.W zakresie leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody:

1)    prowadzenie wszelkich prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

2)  wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

3)  wykonywanie czynności związanych ze zmianą gruntu rolnego na las, zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4)  przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa;

5)  zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych
i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu;

6)  kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

7)  przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków
i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa;

8)    przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu
zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)  prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie o lasach;

10)  przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

11)  prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

12)  naliczanie czynszu dzierżawnego dla Kół Łowieckich;

13)    przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej;

14)  prewencja i przeciwdziałanie kłusownictwu;

15)  wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

16)  rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

17)    współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

6. W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej:

1)   opracowywanie danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka
powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym
organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich przeglądów
lub aktualizacji;

2)   przygotowywanie i przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do
przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podmiotom przygotowującym
i sporządzającym ten dokument;

3)  przygotowanie projektu porozumień w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się

w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;

4)  prowadzenie spraw gospodarowania innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;

5)  prowadzenie czynności w sprawie zbycia gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;

6)  prowadzenie procedury przetargowej związanej z prawem pierwokupu oraz sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;

7)  przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie oraz ich wykreślenie
z zasobu;

8)  przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;

9)  przygotowywanie dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dla Wód Polskich danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami
w zakresie spółek wodnych i pozwoleń zintegrowanych;

10)  wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki;

11)  wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, a w przypadku nie usunięcia tych niezgodności przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu;

12)  wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń w stosunku do osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej odnoszącym korzyści
z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;

13)    sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli nad działalnością spółek
wodnych;

14)  wydawanie decyzji o nieważności uchwały organów spółek wodnych;

15)  prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania wykonania uchwał organów spółki;

16)  wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień statutu oraz wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zarządu;

17)  wydawanie decyzji dot. ustanowienia zarządu komisarycznego spółki, w przypadku gdy walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu;

18)  wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej;

19)  prowadzenie czynności związanych z wyznaczeniem likwidatora spółki, ustalaniem wysokości wynagrodzenia;

20)  występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;

21)   wydawanie decyzji o wysokości odszkodowania w przypadku szkody, która
wystąpiła na skutek zmiany aktu prawa miejscowego albo zastąpienia
dotychczasowego aktu prawa miejscowego nowym aktem prawa miejscowego.

7. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1)  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

2)  rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

3)  udzielanie pomocy w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.