Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Aneta Siewierska-Ligęzka - Dyrektor Wydziału
pokój 219, tel. 17 222 89 38

Obsługa stron - sekretariat
pok. 212, tel. 17 222 89 05
Monika Wiktor
Katarzyna Sochacka

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Ropczyce :
Justyna Juda
Aneta Chodak
Lidia Sąsiadek
pokój 218, tel. 17 222 89 36

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
Elżbieta Żegleń
Karina Świder
pokój 216, tel. 17 222 89 35

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gmin: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie:
Jadwiga Popek
Urszula Dudka
Magdalena Drozd
pokój 217, tel. 17 222 89 37

Godziny otwarcia: Poniedziałek 08:00 - 16:00; Wtorek - Czwartek 07:30 - 15:30; PIĄTEK JEST DNIEM WYŁĄCZONYM Z OBSŁUGI STRON
STRONY SĄ OBSŁUGIWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Ropczycach na numer konta: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610.

 

§24. Do zakresu rzeczowego Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:

1)   wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad
przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:

a.     zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony
środowiska,

b.   zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach
przyjętych w projektach budowlanych oraz przy wykonywaniu robót budowlanych,

c.  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno
- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d.    właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

e.  stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

2)  kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych;

4)  wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych i robót budowlanych, w tym robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

5)  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

6)  przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym o zamiarze budowy (nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę);

7)  wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy i wykonywania robót budowlanych oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

8)  wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

9)  przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;

10)  nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

11)  nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie zagospodarowania działki lub terenu oraz w projekcie architektoniczno - budowlanym;

12)   zatwierdzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego;

13)   odmowa udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych;

14)  prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych;

15)  przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, co najmniej przez okres istnienia obiektu;

16)  stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

17)   odmowa zatwierdzania projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie,
którego dotyczy projekt zagospodarowania, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku
do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

18)   wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego
podmiotu;

19) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby;

20) nakładanie obowiązku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;

21) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

22) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

23) niezwłoczne przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego, zawiadamianie
o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;

24)   niezwłoczne przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę i kopii zgłoszenia budowy organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

25)   uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

26)   uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach
zamkniętych w zakresie:

a. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

27)   prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

28)  opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

29)  wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych lub użytkowych;

30)  wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego lub lokali mieszkalnych celem uzyskania dodatku mieszkaniowego;

31)  wydawanie zaświadczeń/ przed upływem terminu/ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu o zgłoszenia.

32)    gromadzenie i przechowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;

33)    gromadzenie i przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

34)    współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych
w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz wykonywanie innych zadań wynikających
z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;

35)    wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych powiatowych i gminnych - w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;

36)    prowadzenie rejestru decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych zezwoleniem;

37) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów liniowych uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym
określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;

38)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów budowlanych
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie
wyższych niż 12 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem obiektów gospodarczych
i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych;

39)  wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki;

40)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji odnośnie zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - 3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt.1 lit. a oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenie zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, a także informacji o wszczęciu postępowania i decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zawiadomienia
o wszczęciu i informacji o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;

41)  opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i organów nadrzędnych;

42)  nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego;

43)    Realizowanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.