Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych

Marta Różańska - Dyrektor Wydziału
pokój 320, tel. 17 22 28 908

 

Pracownicy Wydziału:


Sylwia Borowska
pokój 318, tel/fax. 17 784 25 12

Anna Kicińska
Agata Hostyńska
pokój 319, tel. 17 22 28 907

 

§27. Zakres rzeczowy Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych.


1.W zakresie edukacji:

1)  realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem
i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli specjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, w tym: placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, internatów i burs;

2)  realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3)  przygotowywanie projektów statutów dla nowo utworzonych szkół i placówek oraz zespołów szkół lub placówek;

4)  analiza i przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z prowadzeniem rekrutacji na dany rok szkolny;

5)   prowadzenie współpracy z gminami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego,
w szczególności w zakresie kontroli realizacji spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia rekrutacji, w tym w formie elektronicznej, do szkół ponadpodstawowych,
prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;

6) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych powiatu;

7)  zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom
zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i na wniosek rodziców;

8)  przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące;

9)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

10)  przygotowanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora osób na stanowiska kierownicze w szkole lub placówce;

11) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu;

12)  przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

13)  opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie
dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę
fizyczną;

14)  określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;

15)  prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

16)  prowadzenie postępowania i przygotowywanie dokumentów związanych
z wydaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz
dokumentów związanych z odmową wpisu do tej ewidencji;

17)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym
uprawnień szkoły publicznej;

18)    przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym;

19)  określanie zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego;

20)  opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia;

21)  przygotowywanie skierowań dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego na podstawie wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

22)  przygotowywanie skierowań dla dzieci na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną;

23)  współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w zakresie zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi;

24)  prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:

a.  przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,

b.   przygotowywanie wniosków o powierzenie lub odwołanie ze stanowiska
dyrektora szkoły/placówki,

c.   przygotowywanie  wniosków  dotyczących  dodatku   motywacyjnego  dla
dyrektora szkoły/placówki,

d.   przygotowywanie projektów oceny pracy Dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;

25) przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

26)  prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

27)  podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem baz danych oświatowych oraz przetwarzaniem i przekazywaniem zbiorów danych z tych zbiorów;

28)  współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym, z placówkami kulturalno-oświatowymi, Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;

29)   współpraca z Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie
w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;

30) realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych
przez Powiat;

31) opracowywanie i realizacja lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;

32) administrowanie systemem informacji oświatowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz weryfikacja danych przekazywanych do SIO przez jednostki podległe;

33) sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty;

34)   rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

35) opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno
- wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

36)   wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski;

37)  przekazywanie danych do rejestru szkół i placówek oświatowych;

38)   analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół
i placówek oświatowych oraz aneksów do tych arkuszy.

2. W zakresie kultury:

1)  przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

2)  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

3)  podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

4)  załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

5)  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;

6)   załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

7)   realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;

8)   ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

9)     prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu
w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru
powiatowych instytucji kultury;

10)     przyjmowanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności
remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

11)  prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

12)  współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych
i rozrywkowych;

13)  organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki
o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu wojennego -współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

2. W zakresie funduszy pomocowych:

1) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez starostwo i jednostki organizacyjne
Powiatu środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w zakresie
tzw. projektów miękkich;

2) informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;

3)  przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych dla starostwa do tzw. projektów miękkich;

4) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji poszczególnych projektów;

5)  utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/wdrażającą;

6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;

10)  współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;

11)  prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez starostwo.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 21-02-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.