PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY (...) NA 2020 r.

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LV/370/2019 z dnia 29 października 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXI/278/2010 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu współpracy (...) na 2020 r. z formularzem zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na stronie www.spropczyce.pl zakładka Powiat - Organizacje pozarządowe - Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.spropczyce.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce,

- poczty elektronicznej na adres sekretariat@spropczyce.pl.

na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 31 października 2019 r. do 08 listopada 2019 roku.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Administracyjny, tel. 17 22 28 928.

Pliki do pobrania poniżej:

• Uchwała Nr LV/370/2019 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotvczącvch uchwalenia „Programu współpracy (...) na 2020 r.” wraz z projektem Programu

• Formularz zgłaszania uwag i opinii

publikacja: 31-10-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.