Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Tadeusz Hulek - Dyrektor Wydziału
pokój nr 201, tel. 17 22 28 928, e-mail: thulek@spropczyce.pl
 

Pracownicy Wydziału:

PRAWA JAZDY:

Andrzej Tabasz
Danuta Magdoń
pokój nr 208, tel. 17 22 28 927

 

REJESTRACJA POJAZDÓW:

Aneta Mazur
Maria Krysa
Tomasz Wlezień
pokój nr 210, tel. 17 22 28 929

Łukasz Rydzik
pokój nr 209

 

TRANSPORT:

Joanna Cesarz
pokój nr 203, tel. 17 2218 306, e-mail: jcesarz@spropczyce.pl

 

§21. Zakres rzeczowy Wydziału Komunikacji i Transportu.


1. W zakresie ruchu drogowego:

1)  czasowa i stała rejestracja pojazdów;

2)  wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

3)   wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;

4)   dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;

5)  wyrejestrowanie pojazdów;

6)  czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

7)    kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;

8)    wydawanie zaświadczeń  potwierdzających wpis do  rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i prowadzenie rejestru;

9)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

10)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

11)  wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

12)  wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

13)  dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

14)  wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;

15)  wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;

16)  wydawanie legitymacji instruktora i prowadzenie ewidencji instruktorów;

17)  skreślanie instruktora z ewidencji w przypadkach określonych ustawą;

18)   wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru;

19)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców;

20)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

21)  wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych ustawą;

22)  wyznaczanie jednostek prowadzących parking strzeżony na którym umieszcza się pojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w ustawie;

23)  realizacja zadań związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym;

24)  występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach określonych ustawą.

2. W zakresie Transportu:

1)  koordynacja i aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy
przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym;

2)  ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej;

3)  udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;

4)  udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

5)  udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - przewozy regularne, regularne specjalne, wahadłowe - na terenie Powiatu;

6)  wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne w ruchu krajowym;

7)  udzielanie i odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

8)  opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na terenie powiatu;

9)  przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym wydano licencję, zaświadczenie lub zezwolenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia;

10)    zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

11) organizowanie publicznego transportu drogowego;

12) wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.