Referat Promocji i Sportu

Referat Promocji i Sportu

Ewelina Skórska - Kierownik Referatu
pokój 301, tel. 17 784 25 19

 

Agata Idzik
Katrzyna Feret
pokój 302, tel 17 222 89 03


Elżbieta Jasek
Grzegorz Kopala

pokój 310, tel.  17 784 25 18

 

§30. Zakres rzeczowy Referatu Promocji i Sportu.

1. W zakresie promocji:

1)   realizowanie   zadań   związanych   z   funkcjami   reprezentacyjnymi   Starosty,

a  zwłaszcza   organizowanie  jego   kontaktów   i   narad   z   organami   rządowymi

i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.;

2)    prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do
związków;

3)     redagowanie strony www.spropczyce.pl, prowadzenie profilu starostwa
Powiatowego w Ropczycach w mediach społecznościowych i kanałach social-media;

4)  administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego z zachowaniem szczegółowych procedur obowiązujących w tym zakresie;

5)  promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i innych form prezentacji historii, kultury i dorobku materialnego;

6)  bieżąca współpraca z mediami i monitoring publikacji prasowych dotyczących Powiatu, organizowanie obsługi medialnej ważnych przedsięwzięć powiatowych
o charakterze gospodarczym, kulturalnym, sportowym;

7)   organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z władzami
Powiatu;

8)  aktualizacja tablic informacyjnych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego;

9)  organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań dla różnorodnych grup społecznych o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej o promocji Powiatu w krajach Unii Europejskiej;

10)    przygotowywanie udziału Powiatu w targach i innych przedsięwzięciach
o charakterze promocyjnym;

11)  podejmowanie inicjatyw mających na celu wykreowanie produktu turystycznego;

12)      inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych
i integracyjnych Powiatu ze strukturami Unii Europejskiej;

13)   współdziałanie w Wydziałem Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w zakresie włączenia elementów promocyjnych Powiatu do imprez artystycznych i kulturalnych przygotowywanych przez Wydział;

14)   współpraca z samorządem województwa i samorządami gminnymi w Powiecie oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji Powiatu;

15)   podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarze Powiatu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i lokalnymi stowarzyszeniami gospodarczymi w działaniach z zakresu partnerstwa lokalnego, współorganizowanie warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego.

2. W zakresie sportu, stowarzyszeń i fundacji:

1)  tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury
fizycznej;

2)   organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie
odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a.  popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b.  organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c.    szkolenie  kadry  instruktorów i  kierowanie  ich  do  prowadzenia zajęć
rekreacyjnych,

d.  tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej;

3)   prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych klubów
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej;

4)   prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

5)   prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji;

6)    wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenie zwykłe;

7)    przygotowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania w tym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.