Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Ryszard Alberski
Jan Rak
pokój nr 206, tel. 17 22 28 925, fax. 17 22 28 914

 

§31. Zakres rzeczowy Referatu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

1.  W zakresie ogólnym:

1)    opracowywanie i wysyłanie do właściwych podmiotów zbiorczych meldunków
i raportów o sytuacji w powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń oraz innych informacji dotyczących realizacji zadań przez Referat;

2)    koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotami w zakresie planowania zadań do realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym opracowywania i przekazywania ostrzeżeń, komunikatów i informacji dla środków masowego przekazu;

3)  organizowanie szkoleń dla pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu
odpowiedzialności Referatu.

2.  W zakresie bezpieczeństwa:

1)realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania
działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;

2)  przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenie dokumentów
i informacji o ich pracy;

3) współdziałanie z Kierownikami Powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego;

4)  prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na
obszarze Powiatu.

3.  W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych:

1) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2)  opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur działania reagowania
i zarządzania kryzysowego, planu zarządzania kryzysowego oraz banku informacji niezbędnych do podejmowania działań w przypadku powstania zagrożenia którego skutki mogą zagrażać zdrowiu i życiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;

3)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej;
samorządowej oraz administracji zespolonej, służb i inspekcji;

4)  organizacja całodobowej służby dyżurnej Starosty;

5)   współdziałanie z gminami z terenu Powiatu w opracowywaniu dokumentacji
organizacyjno - planistycznej do przeprowadzenia ewakuacji ludności i mienia

w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń;

6)   integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń w Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7)  przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania

i alarmowania ludności;

8)  organizowanie łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych,

w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami;

9)  opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,;

10) opracowywanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej, planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, i dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty;

11) wykonywanie zadań na rzecz sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (punkt kontaktowy HNS);

12) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

4.  W zakresie ochrony przed powodzią:

1)  inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną powiatu ropczycko-sędziszowskiego przed powodzią;

2)  przygotowywanie wniosków o wykonanie pilnych prac w razie prognozowanego zagrożenia powodziowego do podmiotów odpowiedzialnych za przeznaczanie środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową;

3)   ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz
wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego;

4)  organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

5) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

5.  W zakresie obrony cywilnej:

1) wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;

2)    opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca
aktualizacja;

3)  kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Powiatu;

4)  nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności
w jednostkach samorządu terytorialnego;

5)    nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu
terytorialnego;

6)  nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;

7)  przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;

8)  prowadzenie magazynu OC Powiatu oraz nadzór nad gminnymi magazynami OC.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.