Wydział Organizacyjny i Kadr

Wydział Organizacyjny i Kadr

Barbara Król - Dyrektor Wydziału
pok. 327, tel. 17 22 28 919

Pracownicy Wydziału:

Jolanta Szuciak
Katarzyna Mormol

pok. 326, tel. 17 22 28 950

Maria Jasek
Aldona Antoszewska
pok. 326, tel. 17 22 28 918

Dorota Siorek
pok. 324, tel. 17 22 28 974

 

§17.Do zakresu rzeczowego Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy:

1.W zakresie spraw organizacyjnych.

1)Realizowanie wyznaczonych przez Sekretarza Powiatu zadań związanych z opracowaniem Statutu Powiatu oraz aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;

2)Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz kontrola jego realizacji;

3)Prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw
w imieniu Starosty;

4)Prowadzenie zbioru porozumień spraw realizowanych przez starostwo;

5)Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz w tym zakresie;

6)Organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji obywateli oraz przyjęć interesantów;

7)Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i innych aktów i dokumentów wewnętrznych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

8)Prowadzenie rejestru porozumień i umów;

9)Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty;

10)Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej
w Starostwie;

11)Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

12)Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;

13)Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków  o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

14)Prowadzenie zbioru dokumentacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj. przekazanych Staroście wypełnionych kart nieodpłatnej pomocy prawnej i kart nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;

15)Przygotowywanie sprawozdań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

16)Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych (elektronicznych) na umawianie terminów wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

17)Prowadzenie i aktualizowanie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego;

18)Wykonywanie zadań Starosty związanych ze stosowaniem procedury postępowania pracowników Starostwa wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową;

19)Prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Starostwa.

20)Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

 

2.W zakresie spraw kadrowo-osobowych.

1)Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa;

2)Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę, Zarząd, z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

3)Współudział w planowaniu i realizacją wydatków osobowych Starostwa;

4)Przygotowanie projektów dotyczących zaszeregowań, awansów, nagród, dodatków funkcyjnych, stażowych, itp. oraz dokumentacji dotyczącej spraw płacowych i wyróżnień;

5)Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;

6)Załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;

7)Rozpatrywanie skarg i roszczeń wynikających ze stosunku pracy;

8)Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

9)Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

10)Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, współpraca w ww. zakresie z Komisją Socjalną;

11)Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

12)Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

13)Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

14)Organizowanie prac związanych z dokonywaniem oceny pracowników Starostwa;

15)Organizacja służby przygotowawczej dla nowo przyjętych pracowników;

16)Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-07-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.