Wydział Dróg Powiatowych

Wydział Dróg Powiatowych

 

Marta Cesarz - Dyrektor Wydziału
pok. 110, tel. 17 22 28 549

Pracownicy Wydziału:

Beata Bąk 
Anna Maroń
Grzegorz Pająk
pok. 109, tel. 17 22 28 923

Ilona Walczyk
Dominik Wlezień
Wojciech Bykowski
pok. 108, tel. 17 22 28 922

Damian  Czachor
Sławomir Świder
Marek Maczuga
pok. 107, tel. 17 22 28 931

Pracownicy terenowi:
Grzegorz Kubik
Andrzej Dunaj

§22. Zakres rzeczowy Wydziału Dróg Powiatowych.


1. W zakresie obowiązków zarządcy drogi:

1)    opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;

2)  opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3)  pełnienie funkcji inwestora w zakresie remontów i inwestycji drogowo-mostowych;

4)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

5)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 4) na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

6)   utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

7)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew oraz krzewów;

8)  realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych;

9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

11)  podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

12)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

13)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

15)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

16)    sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

17)  koordynacja robót w pasie drogowym;

18)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

19)  opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

20) uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym właściwymi przepisami.

2. W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

1) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

2)  rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących zmian
organizacji ruchu;

3)   opracowywanie (zlecanie opracowania) projektów organizacji ruchu
uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji
i bezpieczeństwa ruchu;

4) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;

5)  przekazywanie projektów organizacji ruchu do realizacji i pełnienie nadzoru w zakresie zgodności wykonywania z zatwierdzoną organizacją ruchu;

6)  prowadzenie ewidencji zatwierdzonych i przechowywanych projektów organizacji ruchu;

7)   prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków
drogowych;

8)  przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

9)  współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;

10) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;

11)   prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.

3. W zakresie inwestycji drogowych:

1) opracowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami wymaganych do pozyskania pozabudżetowych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych w tym programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2)   przeprowadzanie procesu przedinwestycyjnego polegającego na zlecaniu
i koordynowaniu opracowania dokumentacji dla inwestycji drogowych, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i innych jednostek państwowych i samorządowych;

3)  przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem, prowadzeniem bieżącej sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanych inwestycji drogowych;

4)  opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym projektów umów i porozumień w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji drogowych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.