Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektor Wydziału:

Tomasz Totoń
pokój nr 226, tel: 17 22-28-902

e-mail: ttoton@spropczyce.pl

Pracownicy Wydziału:

Dariusz Chmiel
pokój nr 225, tel: 17 22-18-153

e-mail: dchmiel@spropczyce.pl

Andrzej Kieruczenko
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

e-mail: akieruczenko@spropczyce.pl

Paweł Gajda
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

e-mail: pgajda@spropczyce.pl

 

§26. Zakres rzeczowy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

1.  W zakresie inwestycji i remontów:

1)  przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych;

2)  koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a w szczególności:

a.     zabezpieczenie   dokumentacji    terenowo    -    prawnej    i    projektowo-
kosztorysowej,

b. organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo inwestycji,

c.  zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego;

3)  współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, projektantami, wykonawcami w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji;

4)  rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

5)   kontrolowanie realizacji inwestycji oraz przedstawianie wniosków w sprawie
eliminowania niekorzystnych zjawisk w tym zakresie;

6)     prowadzenie inwestycji, remontów w obrębie nieruchomości starostwa
Powiatowego oraz w części wspólnej budynku;

7)  sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej
i remontowej Powiatu;

8)    nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Powiat w oparciu
o zatwierdzony corocznie plan nakładów finansowych na inwestycje;

9)   przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych w zakresie inwestycji i remontów;

10)  nadzór nad realizacją umów o zastępstwo inwestycyjne i przygotowywanie propozycji ich zmian lub rozwiązania;

11)  przygotowywanie okresowych informacji i analiz dla Starosty, Zarządu i Rady
o postępie prac w realizacji inwestycji;

12)  udział w postępowaniach dot. udzielania zamówień na realizację inwestycji.

2.  W zakresie Zamówień Publicznych:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez starostwo w oparciu o wnioski złożone przez Wydziały, Referaty, Biura i inne komórki organizacyjne.

2) koordynowanie, doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym starostwa
(z wyłączeniem Wydziału Dróg Powiatowych) w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności:

a.  doradztwo i pomoc w zakresie właściwego i zgodnego z ustawą opisu
przedmiotu zamówienia,

b.  doradztwo  i  pomoc w zakresie  prawidłowego  i zgodnego z  ustawą
szacowania wartości zamówienia,

c.  akceptacja wyboru  przez  komórkę  organizacyjną trybu  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,

d.  doradztwo i pomoc w zakresie doboru kryteriów oceny ofert,

e.  opracowywanie w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi specyfikacji
warunków zamówienia wraz z załącznikami,

f.   doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym w opracowywaniu projektu
umowy w zakresie jej zgodności z ustawą Pzp,

g.   przygotowanie i zamieszczanie wymaganych przepisami prawa ogłoszeń,
dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie prowadzonego
postępowania, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, platformie e-zamówienia oraz
przekazywanie wymaganych informacji do Prezesa UZP,

h. przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień lub modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia, a także przygotowywanie i publikacja ewentualnych ogłoszeń o zmianie ogłoszenia,

i. udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji lub Przewodniczącego Komisji,

j. sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie i przechowywanie do czasu zakończenia postępowania dokumentacji związanych z realizacją postępowania,

k. przygotowywanie wezwań do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, zawiadomień o poprawieniu omyłek, wezwań do złożenia wyjaśnień, ogłoszenia
i zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innej korespondencji
z wykonawcami na etapie badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową,

l. opracowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia,

ł. przygotowywanie wniosków do Wydziału Finansowego w sprawie zwrotu wadium,

m. prowadzenie w uzgodnieniu z radcą prawnym spraw związanych
z ewentualnymi odwołaniami Wykonawców od rozstrzygnięcia postępowania,

n. współpraca z komórkami organizacyjnymi w realizacji umów w zakresie ich zgodności z ustawą Pzp,

o. opiniowanie ewentualnych aneksów do umowy pod względem ich zgodności z ustawą Pzp;

3)    prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych
udzielanych w jednostce;

4)  opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

5)  opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

6)  sprawdzanie wszystkich umów Powiatu pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp;

7)  opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych jednostki, publikacja planu i ewentualnych aktualizacji;

8)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem platformy zamówień
publicznych w starostwie oraz jej obsługa w zakresie prowadzenia zamówień
publicznych.

3. W zakresie rozwoju Powiatu:

1)  prowadzenie banku informacji ofert gospodarczych dla potrzeb Powiatu;

2)  opracowywanie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczące infrastruktury społeczno-gospodarczej Powiatu;

3)    opracowywanie materiałów, informacji i analiz w zakresie kompleksowego programowania, monitorowania i aktualizacji strategii, programów i planów dotyczących rozwoju Powiatu;

4)    inicjowanie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii
i programów rozwojowych powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów w tym zakresie.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 12-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.