Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Zdrowia

Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Zdrowia

Pracownicy:

Maria Rak
pokój 323, tel. 17 784 25 13

mrak@spropczyce.pl

 

§28.1. Do zakresu rzeczowego samodzielnego stanowiska do spraw Ochrony Zdrowia należy:

1)   prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru nad publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski;

2)   prowadzenie spraw związanych z zakupem lub przyjęciem darowizny aparatury
i sprzętu medycznego oraz wnioskowanie do Zarządu Powiatu o wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez Zespół Opieki Zdrowotnej;

3)  dokonywanie kontroli i oceny działalności SPZOZ w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej;

4) przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej;

5) przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem, odwołaniem Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej;

6) przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej przez podmiot tworzący;

7) przekazywanie zaproszeń otrzymanych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz kompletu dokumentacji związanej z posiedzeniem do Starosty i Wicestarosty Powiatu;

8)  przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;

9)   współpraca z Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi w zakresie ustalania
rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie
Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego;

10)  przygotowanie projektu uchwał w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu;

11)    prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób
podlegających przymusowej hospitalizacji;

12)  analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego;

13)  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia i przekazywanie w tym zakresie sprawozdania do Referatu Promocji i Sportu w celu utworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

14)  prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji z zakresu ochrony zdrowia;

15)  współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych z zakresu ochrony zdrowia;

16)  podjęcie działań w sprawie powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny;

17)  prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki zdrowotnej;

18)  przekazywanie właściwemu wojewodzie informacji dotyczącej zrealizowanych lub podjętych zadań w ubiegłym roku z zakresu zdrowia publicznego;

19)  prowadzenie spraw w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania;

20)   organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach
publicznych na terenie powiatu do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego
szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;

21) prowadzenie spraw związanych z wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach;

22)     inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty
samorządowej

w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na terenie powiatu;

23)   realizowanie zadań wynikających z zapisów ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

24)  wykonywanie zadań wynikających z zapisów ustawy o Karcie Polaka;

25)  realizacja procedur dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie decyzji wojewody, posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin;

26)   opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

27)  przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem dotacji na remonty lub
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach;

28)   prowadzenie spraw w zakresie dotacji celowych przekazanych jednostkom
samorządu terytorialnego związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na składki
na ubezpieczenie zdrowotne;

29) współpraca z Dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz Referatu do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w zakresie podejmowania działań dot. ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii/pandemii;

30) wykonywanie innych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.   Zastępstwo za pracownika, który wykonuje obowiązki służbowe w ramach pracy na Samodzielnym Stanowisku do spraw Ochrony Zdrowia pełni wyznaczony przez Starostę pracownik z Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 26-01-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.