„BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 30 września 2016 r. i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 lub w Punkcie Rekrutacyjnym w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 4 (siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego) w godzinach 08:00-16:00

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)      osoba bezrobotna (w tym długotrwale) lub bierna zawodowo,

2)      osoba zamieszkała w powiecie ropczycko-sędziszowskim (według Kodeksu Cywilnego),

3)      osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

·         kobiety,

·         osoby długotrwale bezrobotne,

·         osoby niepełnosprawne,

·         osoby w wieku od 50 roku życia.

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.
Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (48 godzin).
Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (5 godzin na Uczestnika).
Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 23 000,00 zł .
Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł/m-c (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności).
Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (3 godziny miesięcznie na Uczestnika przez 6 miesięcy).
Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, na stronie www.nil.kolbuszowa.pl oraz na spotkaniach informacyjnych:

03.10.2016 r. – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, godz. 09.30-10.30

03.10.2016 r. – siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego w Sędziszowie Małopolskim, ul. Fabryczna 4, godz. 12.30-13.30

04.10.2016 r. – Urząd Gminy Iwierzyce, godz. 09.30-10.30

04.10.2016 r. - Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, godz. 12.30-13.30

05.10.2016 r. – Urząd Gminy w Ostrowie, godz. 10.00-11.00

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 714 263,35 zł

www.mapadotacji.gov.pl

publikacja: 28-09-2016 , aktualizacja: 29-09-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.