„ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

PROJEKT „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany  przez HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018r.

Rezultaty projektu:

- utworzenie 72 nowych mikroprzedsiębiorstw,

- wzrost postawy przedsiębiorczej oraz zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród  Uczestników Projektu,

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród Uczestników projektu.

Okres realizacji:  2016-09-01 do 2018-03-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” zostaną objęte 84 osoby fizyczne powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego  i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety lub osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1.    Szkolenie: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą(27 h).

2.    Grupowe warsztaty pisania biznes planu (22h).

3.    Indywidualne doradztwo biznesowe (8h/os).

4.    Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

5.    Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe - 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy  oraz
1000 zł/ miesiąc przez  kolejne 6 miesięcy.

6.    Szkolenia  i doradztwo specjalistyczne oraz  mentoring branżowy wspomagające prowadzenie nowoutworzonych firm.

Rekrutacja do projektu:

PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI: 10.10.2016 r. DO 21.10.2016 r.

Kandydaci do projektu muszą spełnić następujące kryteria formalne:

A. są powyżej 29 roku życia[1]

B. zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie,

C. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

D. należą do przynajmniej jednej z następujących grup:

1. osoby w wieku od 50 roku życia[2]

2. osoby długotrwale bezrobotne[3]

3. kobiety,

4. osoby niepełnosprawne,

E. planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

F. nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które (max.18p.):

•deklarują prowadzenie działalności gospodarczej pow. 12 m-cy -8p.

• pozostają poza rynkiem pracy  nieprzerwanie powyżej 24 m-cy-1p.

• zamieszkują na terenach wiejskich-1p.

• powracają na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem dziecka-1p.

• wychowują min.3 dzieci-4p.

• są w wieku 50+-2p.

• zamieszkiwanie w jednym z powiatów o stopniu bezrobocia powyżej średniej dla województwa-1p.

 

Kontakt:

Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 3 piętro)35-001 Rzeszów

tel..: 698 693 340

www.hogpolska.pl

e- mail:biuro@hogpolska.pl

            i.koryto@hogpolska.pl

 

 

           [1] osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
[2] osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
[3] osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

publikacja: 05-10-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.