REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 9 stycznia 2017 r. i trwać będzie do 23 stycznia 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 (tel.17 2270 258)  lub w Punkcie Rekrutacyjnym w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 6 B (siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego)   (tel.570 416 602)  w godzinach 08:00-16:00.

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)     osoba bezrobotna (w tym długotrwale- osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ostatnich 12   miesięcy) lub bierna zawodowo,

2)     osoba zamieszkała w powiecie ropczycko-sędziszowskim (według Kodeksu Cywilnego),

3)     osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:  

-   kobiety,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby w wieku od 50 roku życia.

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.


Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

Szkolenie z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (48  h).
Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (5 h/U).
Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 23 000,00 zł .
Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł/m-c (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności).
Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (3 h/m-c przez 6 miesięcy).
Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, 570 416 602 na stronie www.nil.kolbuszowa.pl oraz na spotkaniach informacyjnych:

13.01.2017r.- Urząd Gminy Iwierzyce godz. 9:00

13.01.2017r.- Starostwo Powiatowe w Ropczycach godz. 11:00

13.01.2017r.- Sędziszów Młp,. ul. Fabryczna 6B (Siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego)

18.01.2017r.- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim godz. 9:30

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!  

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 714 263,35 zł www.mapadotacji.gov.pl

publikacja: 11-01-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.