XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.   Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu.

2.   Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2017 rok – debata absolutoryjna radnych nad:

3.1.Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za
2017 rok,

3.2.Sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2017 rok,

3.3.Informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku,

3.4.Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok,

3.5.Opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2017 rok,

3.6.Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

3.7.Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

4.   Podjęcie Uchwały w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

5.   Podjęcie Uchwały w sprawie: Udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

6.   Informacja o stanie służby i ochrony zdrowia.

7.   Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

7.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach za 2017 rok.

7.2.w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Z doświadczeniem w przyszłość”
w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania
9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

7.3.w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania kompetencji i umiejętności uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

7.4.w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Silne partnerstwo-lepsze kadry”
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

7.5.w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielenia pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

8.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

9.   Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie Sesji. 

 

                                         PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                           ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                       JÓZEF ROJEK

publikacja: 24-05-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.