Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17

1.       Ogłoszenie naboru

Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17.

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DzU z 2016 r. poz. 217)

2.       Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu:

- dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

- wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły

Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Partnera Wiodącego.

3.       Zakres tematyczny projektu:

Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi  potrzebami rynku pracy i będzie obejmował:

a.       Modyfikację programu nauczania do zawodu technik - mechanik w ścisłej współpracy
z pracodawcą/pracodawcami

b.      Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych uczących w zmodyfikowanym  zawodzie technik mechanik poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców

c.       Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się wg zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik mechanik

d.      Doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik-mechanik

e.      Stworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik-mechanik

f.        Włączenie pracodawcy/pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik -mechanik

g.       Promocja zmodernizowanego w ramach projektu kierunku kształcenia w zawodzie technik-mechanik

4.       Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

a.       Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych, a następnie współpracy przy ich realizacji

b.      Współpracy przy opracowaniu diagnozy potrzeb obejmującej inwentaryzację posiadanego przez szkołę wyposażenia

c.       Objęciu patronatem kształcenia w zawodzie technik mechanik symbol cyfrowy 311504 (Utworzenie klasy patronackiej)

d.      Pomocy w opracowaniu modyfikacji programu do zawodu technik mechanik, oraz zatwierdzeniu zmodyfikowanego programu do realizacji

e.      Organizacji staży dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych uczących w zmodyfikowanym zawodzie technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim (160 godz. stażu na 1 nauczyciela)

f.        Organizacji staży wakacyjnych dla każdego ucznia uczącego się według zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim (300 godz. stażu na 1 ucznia)

g.       Pomocy w opracowaniu programu staży zawodowych dla nauczycieli i uczniów

h.      Udziale przedstawiciela pracodawcy w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatora (oddelegowanie pracownika do odbycia kursu na egzaminatora w zawodzie technik mechanik, a później do oceniania prac jako egzaminator)

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.

Korzyści uczestnictwa przez partnera w projekcie

·         Modyfikacja programu nauczania pod potrzeby pracodawcy

·         Wyszkolenie przyszłego pracownika zgodne z zapotrzebowaniem i wymaganiami pracodawcy

·         Gratyfikacja finansowa dla opiekunów stażystów nauczycieli i uczniów

5.       Forma prawna partnera

Partnerem może zostać każdy podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) spoza sektora finansów publicznych.

6.       Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

a) Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).r.

b) Podmiot nie jest powiązany z Wnioskodawcą/Partnerem Wiodącym w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L187 z dnia26.06.2014r.).

c)Podmiot  nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

d) Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego

e) Potencjalny partner prowadzi działalność na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego - siedziba lub oddział firmy (zakład produkcyjny) znajduje się na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego

f) Zgodność prowadzonej działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa  - profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z modyfikowanym kierunkiem kształcenia w zawodzie technik-mechanik, w szczególności: firma posiada stanowiska pracy technika mechanika (od ślusarza po operatora obrabiarek CNC),

g) Podmiot musi być potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów zmodyfikowanego kierunku Zespołu Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego - zadeklaruje wolę zatrudnienia najlepszych absolwentów  tego  kierunku

h)Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Kryteria oceny ofert

O wyborze partnera decydować będą następujące kryteria:

a.      Wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa - techniczny, kadrowy, organizacyjny i /lub finansowy - opis potencjału partnera planowanego do zaangażowania w ramach realizacji projektu - w opisie należy uwzględnić m.in. informacje czy wybrane osoby w firmie posiadają uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu oraz czy pracownicy firmy posiadają min. 5 letnie doświadczenie w branży mechanicznej  -  maksymalnie 30 pkt

b.      Doświadczenie  w realizacji projektów o podobnym charakterze - opis doświadczenia w realizacji projektów jako beneficjent lub partner projektu lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami projektu

- do 2 projektów lub usług - 5 pkt

- od 3 do 5 projektów lub usług - 10 pkt

- od 6 do 10 projektów lub usług -  20 pkt

- 11 i więcej projektów lub usług - 30 pkt

c.       Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań w projekcie - opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu (przy uwzględnieniu działań przewidzianych dla Partnera opisanych w pkt.4 ogłoszenia) - maks. 30 pkt

Najwyższa możliwa liczba punktów do zdobycia przez potencjalnego partnera - 90 pkt

7.       Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:

a.  Po upływie terminu składania ofert Komisja Wyboru Partnera dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert/y najkorzystniejszej/szych

 b. Kryteria zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Ogłoszenia.

c.   W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.

d. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji wyboru Partnera

d. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert

e. Wybranemu/-m podmiotowi/podmiotom Ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Partnera Wiodącego i Partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu

f. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Ogłaszającego nabór w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera/-ów, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej

g.   Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

8.       Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta wraz załącznikami musi być złożona w języku polskim.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1.   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne.

2.  Stosowne oświadczenia, zawarte pod tabelą w formularzu ofertowym.

3. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty (nieobowiązkowe).

Miejsce i termin składania ofert oraz wymagania formalne:

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, sekretariat urzędu, pok. nr 314, w godz. 8.00 – 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór na partnera”.

Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.

Oferty należy zgłaszać w terminie do 21.04.2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

Marcin Kołodziej, tel. 17 2216424, e-mail: mmmmkolodziej@wp.pl

 

9.       Informacje dodatkowe:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.

2. Negocjowania zakresu, warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań z wybranym Partnerem/-mi projektu.

3. Rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.

4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie

5. Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 30.09.2020 r.

6. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 

Ropczyce, dnia 30 marca 2017 r.

 

publikacja: 30-03-2017 , aktualizacja: 27-04-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.