OGŁOSZENIE

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.

2) Oczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3) Odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji.

4) Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

5) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych
w opinii Komisji uwzględnionych w projekcie budżetu.

6) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

7) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.

9) Dyskusja nad projektem budżetu .

10) Głosowanie nad projektem uchwały.

b) w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

c) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

d) w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

5. Wnioski Radnych.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie sesji

 

 

Józef  Rojek

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 14-12-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.