Z A W I A D O M I E N I E

Ropczyce dnia 5.04.2016r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2015r., poz. 1774) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3387 położona w Ociece o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorowi tj. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie- Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok na wykonanie inwestycji pn. „ Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 mm MOP 0,5MPa ze stacją pomiarowo rewersyjną od OZG Blizna do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Kozodrza” oraz jako działka nr 2784 położona w Nawsiu o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorom tj.- PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 8 na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia LSN-15kV na linię energetyczną kablową, doziemną SN-15kV, zasilającą stacje trafo Nawsie- 3”. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Starosta Powiatu

  Witold Darłak

publikacja: 12-04-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.