Ogłoszenie naboru partnera w projekcie

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
nr RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15

 

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),

                                                        ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15 na dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej.

Cele Partnerstwa:

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu na  rzecz stworzenia warunków lokalowych i technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Zakres tematyczny projektu:

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do zwiększenia dostępności do usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres rzeczowy projektu:

1 Utworzenie w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach ponadgminnej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

2. Stworzenie warunków lokalowych dla rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Poprawa warunków technicznych Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Zakup wyposażenie i sprzętu.  

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu oraz zaplanowaniu działań projektowych zgodnych i komplementarnych z typami projektów finansowanych z EFS,

2. Doradztwo i wsparcie merytoryczne w obszarze pomocy społecznej szczególnie przy tworzeniu katalogu usług do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

3. Koordynacja wraz z Liderem działań związanych z projektem zmierzających do efektywnego osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.

Oczekiwania wobec potencjalnego partnera:

1.     Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

2.     Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.

3.     Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

4.     Współpraca z Liderem w trakcie realizacji projektu.

5.     Dysponowanie zasobami pozwalającymi na opracowanie rozwiązań merytorycznych wskazanych w zakresie zadań Partnera.

O wyborze Partnera decydować będą następujące kryteria:

1.   Zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa.

2.   Oferowany wkład Partnera w realizację partnerstwa (techniczny, kadrowy i/lub finansowy).

3.   Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu – opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu.

4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca prawidłową realizacje działań określonych w projekcie, tj. brak zobowiązań wobec podmiotów-publiczno-prawnych i innych uniemożliwiających rozpoczęcie działań.

Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:

1.   Kryteria te zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

2.   W przypadku, gdyby potencjalny partner otrzymał zero punktów w którymkolwiek kryterium, jego oferta zostanie odrzucona

3.   W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.

4.    Zamawiający na swojej stronie internetowej poda informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wraz z ofertą należy złożyć:

1.   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli okażą się konieczne.

2.  Stosowne oświadczenia, zawarte pod tabelą w formularzu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert oraz wymagania formalne:

Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, sekretariat urzędu, pok. Nr 314, w godz. 8.00 – 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór na partnera”.

Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.

Oferty należy zgłaszać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 11.03.2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłaszający dokona wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji Projektu - Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.

2. Negocjowania warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań z wybranym Partnerem projektu.

3. Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Dariusz Chmiel (e-mail: dchmiel@spropczyce.pl, tel. 17 22-18-153.

 

Informacje dodatkowe:

Planowany termin realizacji projektu: październik 2016 r. – październik 2017 r.
Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe oraz wspólnie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

publikacja: 18-02-2016 , aktualizacja: 18-02-2016, autor: Dariusz Chmiel

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.