Rekrutacja dzieci do przedszkola w SOSW na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja dzieci do przedszkola specjalnego nie odbywa się drogą elektroniczną

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj.( Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz 2572 z późn. zm).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. z 2004r. Nr 26 poz. 232).

-Statut SOSW w Ropczycach.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

Dyrektor Ośrodka stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

a) na tablicy ogłoszeń SOSW,

b) na stronie internetowej SOSW,

c) na stronie internetowej Organu Prowadzącego

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

1.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie do 30.04.2016r. potwierdzają wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

2.Zapisy nowych dzieci prowadzone są w dniach od 1.05.2016r. do 14.05.2016r.

W sekretariacie SOSW w Ropczycach należy złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Rodzice dzieci 7 i 8-letnich powinni dołączyć decyzję dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

3.Podstawowym dokumentem uprawniającym do przyjęcia do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego organ prowadzący kieruje dziecko do SOSW w Ropczycach.

W przypadku większej liczby dzieci posiadających w/w orzeczenie, zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, kryterium decydującym o przyjęciu dziecka do przedszkola będą:

- niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem – 10 pkt.

- dzieci które do tej pory nie były objęte wychowaniem przedszkolnym – 5 pkt.

W przypadku małej liczby chętnych dzieci do przedszkola mogą być przyjęte dzieci z sąsiednich powiatów.

4.Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.

5.Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie dostępna dla zainteresowanych rodziców w sekretariacie SOSW w Ropczycach 12.08.2016r.

publikacja: 21-04-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.