„Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie:

„Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr RPPK.07.03.00-18-0075/19

Projekt  adresowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg KC).
status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, w tym osoba należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:
• kobieta,

• osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12

miesięcy) ,

• osoba z niepełnosprawnościami,

• osoba powyżej 50 roku życia,

• osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie).

3) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z grup w pkt. 2).

4) wiek: powyżej 30 lat.

5) nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy również działalności zawieszonej).

Osoby preferowane: rodzice/opiekunowie prawni min., 3 dzieci do 18 rż, rolnicy do 2 ha i członkowie ich rodzin, zamieszkanie na ter. wiejskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 rż

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy pełny dostęp do projektu!


W ramach projektu oferujemy:

- bezpłatne wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

- wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie: 23 050,00 zł

- wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości: 2 250,00 zł/m-c

REKRUTACJA!!!

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 2 czerwca do 16 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie

W trakcie rekrutacji do projektu odbędą się konsultacje indywidualne w Biurze Stowarzyszenia „NIL”, ul. Fabryczna 6B w Sędziszowskie Małopolskim oraz konsultacje on-line. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 2270 258 wew. 24.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (Biuro Projektu):

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

Dofinansowanie projektu z UE: 3 565 622,84 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

fepr-pl-podk-ueefs

publikacja: 21-05-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.