Nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
składane w ramach otwartego konkursu ofert


Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź osobą wskazaną przez nie;

2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z załączonym wzorem;

3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu;
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2016 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W ocenie merytorycznej i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są w formie elektronicznej na e-mail: ewojtasik@spropczyce.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2015” lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, pokój nr 314 . Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin naboru zgłoszeń - do 10 listopada 2015 r.

W przypadku dużej listy zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm.).

 

publikacja: 29-10-2015 , autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.