„BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”, nr RPPK.07.03.00-18-0003/15.

REKRUTACJA DO PROJEKTU trwać będzie od 3 do 24 marca 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym w Sędziszowie Małopolskim, przy ul. Fabrycznej 6 B (siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Samorządowego) w godzinach 08:00-16:00.

Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1)  osoba bezrobotna (w tym długotrwale- osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ostatnich 12   miesięcy) lub bierna zawodowo,

2) osoba zamieszkała w powiecie ropczycko-sędziszowskim (według Kodeksu Cywilnego),

3)   osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat).

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

-   kobiety,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby w wieku od 50 roku życia.

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Formy wsparcia zaplanowane w projektach:

Szkolenie z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (48  h).
Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (5 h/U).
Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 23 000,00 zł .
Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł/m-c (przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności).
Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy (3 h/m-c przez 6 miesięcy).
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony www.nil.kolbuszowa.pl lub odebrać w Punkcie Rekrutacyjnym w Sędziszowie Małopolskim.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerami telefonu 570 416 602, 17 2270 258, na stronie www.nil.kolbuszowa.pl oraz na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się  15.03 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Dofinansowanie projektu z UE: 2 714 263,35 złwww.mapadotacji.gov.pl

publikacja: 06-03-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.