Podpisano umowy dzierżawne na obwody łowieckie

Zasady dzierżawy obwodów łowieckich zostały określone w ustawie Prawo Łowieckie, które mówi, że obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:

1) obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2) obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;

3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta powiatu, na terenie, którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.

Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego okresu dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy na dalszy okres. Czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar. Wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami  i gminami, z tego nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

W ramach umowy dzierżawca zobowiązany jest m.in. do płacenia czynszu dzierżawnego, prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, współdziałania z nadleśnictwem w ustalaniu stanu zwierząt łownych, terminowego i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych,  wypłaty odszkodowań czy też zgłaszania właściwym organom o dostrzeżonych objawach chorób dziko występujących zwierząt.

Koła łowieckie, które podpisały umowę na dzierżawę ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim:

- Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka” w Ropczycach – obwody łowieckie nr 111 PK, 112 PK i 124 PK o łącznej powierzchni 24052 ha.

- Koło Łowieckie „Lis” Lubzina – obwód łowiecki nr 110 PK o łącznej powierzchni 8748 ha.

- Koło Łowieckie „Podgorzałka” w Rzeszowie – obwód łowiecki 99 PK 113 PK o łącznej powierzchni 14283 ha.

Umowy na dzierżawę obwodów łowieckich zostały zawarte na okres 10 lat.

publikacja: 05-04-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.