XXVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2020 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
5. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok dot. sytuacji na lokalnym rynku.
6. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego za 2020 rok.
7. Debata nad raportem o stanie powiatu:
a) głosy radnych;
b) głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2020 rok – debata absolutoryjna radnych nad:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok,
b) sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok,
c) informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku,
d) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2020 rok,
e) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2020 rok,
f) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
g) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
12. Przerwa w obradach.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie Uchwały w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2021r.
14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
15. Wnioski Radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.


Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

publikacja: 24-05-2021 , aktualizacja: 24-05-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.