XXII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 

1.  Otwarcie XXII  Sesji Rady Powiatu.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.  Informacja Zarządu Powiatu o obrocie nieruchomościami.

6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

6.1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok.

6.1.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.

6.1.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

6.1.3. Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji.

6.1.4. Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

6.1.5.Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

6.1.6. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

6.1.7. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały,

6.1.8. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,

6.1.9.dyskusja nad projektem budżetu,

6.1.10. głosowanie nad projektem uchwały.

6.2. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.

6.3.   w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2016r.

6.4. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych,

6.5. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji  projektowej na budowę łącznika.

6.6.  w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XVIII/137/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r.

6.7. w sprawie: nabycia nieruchomości.

6.8. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

6.9.  w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XVI/123/2016 Rady Powiatu Ropczycko –            Sędziszowskiego z dnia 30 maja 2016r.

6.10. w sprawie: Uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2020 w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

6.11.  w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

6.12 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie Sesji.                          

 

                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                   ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                JÓZEF ROJEK

publikacja: 13-12-2016 , aktualizacja: 13-12-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.