XVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.   Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2015 rok – debata absolutoryjna radnych nad:

 2.1  sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2015 rok,

2.2  sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2015 rok,

2.3  informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień
31 grudnia 2015 roku,

2.4  opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu  Ropczycko – Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2015 rok,

2.5  opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2015 rok,

2.6 wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowkiego

2.7  opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy.

7. Apel Rady Powiatu o podjęcie działań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Parlamentarzystów i Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmierzających do zmiany sposobu realizacji – budowy łącznika drogowego pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 94 (dawna E-4) na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

8.1 Uchwała w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 -2020 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY.

8.2 Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. “Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”

8.3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

8.4 Uchwała w sprawie: apelu Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do Zarządu Województwa Podkarpackiego, Parlamentarzystów i Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

9.  Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                    ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                 JÓZEF ROJEK

publikacja: 23-05-2016 , aktualizacja: 23-05-2016, autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.