Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030.

W m-cu grudniu ubiegłego roku Rada Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 – 2030.

Przyjęcie Strategii poprzedziły odbywające się w 2020 roku szerokie konsultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych grup i środowisk.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje społeczne były utrudnione i musiały przybrać trochę inną formę.

W pierwszym etapie przedmiotem konsultacji były: diagnoza społeczno-gospodarcza, wizja, misja oraz cele strategiczne i szczegółowe.

Konsultacje miały na celu uzyskanie opinii na temat stanu zadowolenia z poszczególnych aspektów wpływających na jakość życia, a także określenie priorytetowych kierunków rozwoju.

Zostały one przeprowadzone w formie ankiety, do której link zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa oraz rozesłany do ok. 200 przedstawicieli różnych grup społecznych (mieszkańców, samorządów, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców). Ankietowani mieli również możliwość przesłania uwag w formie mailowej.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 06.11.2020 r. do 13.11.2020 r.

Udział w konsultacjach oraz wypełnienie ankiety stanowił aktywny wkład w opracowanie strategii oraz pozwolił na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb powiatu.

Drugi etap konsultacji dotyczył projektów kluczowych stanowiących przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Dokumentem będącym przedmiotem konsultacji był „Wykaz projektów kluczowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030”.

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej oraz przesłany do różnych grup społecznych. Zainteresowani mogli przesyłać swoje uwagi w formie mailowej.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 24.11.2020 r. do 30.11.2020 r.


Strategia ustaliła cele rozwojowe Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, których celem głównym jest efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz poprawa jakości życia mieszkańców dla zrównoważonego rozwoju powiatu.

Tekst Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 – 2030 oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego został zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach: /page/show/341,dokumenty-strategiczne


Przedmiotowe dokumenty stanowią ważny punkt wyjścia do dalszych działań i będą poddane procesowi monitorowania i ewaluacji. Monitoring polegać będzie na ciągłym prowadzeniu obserwacji mechanizmu realizacji Strategii, tj. jej rezultatów. Ewaluacja natomiast polegać będzie na interpretacji wyników i informacji uzyskanych podczas monitoringu. Badanie ewaluacyjne prowadzone będzie co 3 lata. Za przeprowadzenie ewaluacji oraz ewentualne korekty odpowiadać będzie Rada Programowa ds. Monitorowania i Ewaluacji.


Samorząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego dziękuje wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w proces opracowywania tego dokumentu.

publikacja: 07-01-2021 , aktualizacja: 07-01-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.