Druki do pobrania Wydział Komunikacji i Transportu

Druki do pobrania Wydział Komunikacji i Transportu

Druki do pobrania Wydział Komunikacji i Transportu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO-(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) i przepisami krajowymi z zakresu danych osobowych informujemy, iż:

 


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;

2.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym Pan/ Pani może się skontaktować listownie na adres wskazany w pkt 1 lub e-mailowo: rodo@spropczyce.pl;

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 pkt g RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych regulacjach w szczególności w zakresie:

a) rejestracji pojazdów, wydawania i cofania uprawnień diagnostom, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – w oparciu o ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i ustawę z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców;

b) wydawania, cofania, zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania i cofania uprawnień instruktorom nauki jazdy oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców - w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i ustawę z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców;

c) wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń - w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i ustawę z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców;

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o dodatkowe dane (np. numer telefonu, numer poczty mail) w celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt a. RODO.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego;

6)Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (ale tylko w określonych przypadkach). Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, dobrowolne - jeżeli odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 29-06-2022, autor: Joanna Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.