POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH W ROPCZYCACH ROZSZERZA ZAKRES SWOICH USŁUG

logapcppr

W związku z realizacją projektu pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach" grupa osób uprawnionych do korzystania z usług Wypożyczalni poszerzyła się.

Dotychczas sprzęt rehabilitacyjny mogły wypożyczać tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Obecnie sprzęt mogą wypożyczać mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy są:

a.    osobami z niepełnosprawnością - posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez ZUS / KRUS (wydane do końca 1997 r.) lub
b.    osobami nie posiadającymi aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, ale wymagającymi rehabilitacji i /lub usług pielęgnacyjnych w warunkach opieki domowej, należącymi do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tej grupie do wsparcia kwalifikują się:
- osoby niesamodzielne, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub pomocy w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby starsze, osoby po operacjach, leczeniu szpitalnym, unieruchomione po urazach, ciężko i długotrwale chorujące,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi - nie posiadające aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności,
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z uwagi na ubóstwo,
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością - rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, którzy w związku z opieką nad dzieckiem sami nabywają różnych schorzeń, np. układu ruchowego.

Warunkiem koniecznym skorzystania z usług Wypożyczalni, niezależnie od statusu osoby uprawnionej, jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego.

Ponadto Wypożyczalnia od tego roku zwiększa zakres świadczonych usług poprzez:

- udzielanie nieodpłatnego doradztwa i instruktażu dotyczącego użyczonego sprzętu w warunkach domowych (w miejscu zamieszkania wypożyczającego) realizowanych przez rehabilitanta - przy zgłoszeniu takiej potrzeby we wniosku o użyczenie. W zakresie usług rehabilitanta będzie także ustalanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji, w szczególności w przypadku osób po udarach, skomplikowanych urazach, operacjach, gdzie wykorzystanie użyczonego sprzętu wymaga indywidualnego podejścia,

- dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania wypożyczającego oraz transport zwracanego sprzętu do Wypożyczalni - dotyczy sprzętu o dużych rozmiarach, którego przewiezienie autem osobowym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Wszystkie usługi Wypożyczalni świadczone są nieodpłatnie.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych zapewnia dostęp do swoich usług dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Zasady udostępniania sprzętu oraz szczegółowe warunki jakie musi spełnić wypożyczający, w tym dokumenty, jakie jest zobowiązany dostarczyć, regulują Regulamin Działalności Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach oraz Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, zamieszczone pod niniejszym artykułem oraz dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach http://www.pcpr-ropczyce.pl/index.php/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego.html, a także w siedzibie Wypożyczalni.

Wykaz dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego znajduje się w siedzibie Wypożyczalni. Jest on także dostępny na stronie www.pcpr-ropczyce.pl. W najbliższych miesiącach planowane jest doposażenie Wypożyczalni w nowy sprzęt i znaczące rozszerzenie jej asortymentu.

Więcej informacji dotyczących Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych,
a także realizowanego projektu można uzyskać pod nr tel. 17 22 28 957 oraz w siedzibie Wypożyczalni -  
budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3,  I piętro, pokój nr 212

Projekt pn. „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w okresie 1.01.2018 r. - 31.12.2019 r.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 188 500,40 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 010 225,34 PLN

Cel projektu - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi, dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu, poprzez doposażenie w sprzęt  i dofinansowanie funkcjonowania wypożyczalni w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.

publikacja: 02-03-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.