XI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

XI Zwyczajna  Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się  w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 12.00  w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228 .

 

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 1.Otwarcie XI  Sesji Rady Powiatu.

2.Podsumowanie działań związanych z zakończeniem obchodów 100 rocznicy urodzin Artysty.

3.Uroczyste wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród laureatom I Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora-ocalić od zapomnienia”.

4..Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.Informacja Zarządu Powiatu o obrocie nieruchomościami.

6.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

6.2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok.

6.2.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub  osobę przez niego wyznaczoną.

6.2.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

6.2.3. Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji.

6.2.4. Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

6.2.5.Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

6.2.6. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

6.2.7. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały,

6.2.8. głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,

6.2.9.dyskusja nad projektem budżetu,

6.2.10. głosowanie nad projektem uchwały.

6.3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

6.4.w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

6.5.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji. 

6.6.w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017.

6.7.w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017.

6.8.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2014 rok.

7.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9.Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                     ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                  JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 14-12-2015 , aktualizacja: 14-12-2015, autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.