Powstaje Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach

W II połowie m-ca listopada br. rozpoczęto roboty budowlane dotyczące:

- rozbudowy budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach o szyb windowy (o pow. zabudowy 10,47 m2),

- przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach na potrzeby usług z zakresu pomocy społecznej (o pow. użytkowej 1 444,04 m2).

Wykonawcą robót jest Firma Remontowo – Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski, 39-106 Łączki Kucharskie, Glinik 2a. Wartość umowna robót wynosi: 1 377 708,31 zł brutto.

Obecnie prowadzone są roboty wyburzeniowe, w tym przebudowa i budowa nowych ścianek działowych oraz modernizacja wewnętrznych instalacji.

Budynek po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach przekształcony zostanie w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach.

Będzie to możliwe dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

W dniu 7 października 2016 roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu Nr RPPK.06.02.02-18-0003/16-00.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wyniesie: 2 074 253,56 zł, w tym dofinansowanie: 1 222 433,56 zł.

Okres realizacji projektu to: październik 2016 r. – listopad 2017 r.

W budynku umieszczone zostaną następujące jednostki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

- Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Główną ideą projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, na co niewątpliwie będzie miało wpływ m.in. zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Założeniem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

publikacja: 05-12-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.