Ogłoszenie

1.       Ogłoszenie naboru

Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17.

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

 2.       Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu:

- dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach.

- wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły

Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Lidera Partnerstwa.

3.       Zakres tematyczny projektu:

Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi  potrzebami rynku pracy i będzie obejmował:

a.       Modyfikację programu nauczania do zawodu technik - mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami

b.      Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych uczących w zmodyfikowanym  zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców

c.       Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się wg zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie)

d.      Dodatkowe zajęcia / kursy specjalistyczne dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik - mechanik - o ile taka potrzeba będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy / pracodawców, a zajęcia/ kursy będą powiązane z kierunkiem kształcenia

e.      Doposażenie pracowni dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik-mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie)

f.        Stworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik-mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie), chyba, że patronat został już ustanowiony

g.       Włączenie pracodawcy/pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik –mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie)

h.      Promocję zmodernizowanego w ramach projektu kierunku kształcenia w zawodzie technik-mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie)

 

4.       Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

a.       Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych, a następnie wspólnej realizacji projektu, w tym udziale w zarządzaniu projektem

b.      Współpracy z Liderem partnerstwa przy opracowaniu diagnozy potrzeb obejmującej inwentaryzację posiadanego przez szkołę wyposażenia

c.       Objęciu patronatem kształcenia w zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) symbol cyfrowy 311504, chyba, że patronat został już ustanowiony

d.      Pomocy w opracowaniu modyfikacji programu do zawodu technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie), oraz zatwierdzeniu zmodyfikowanego programu do realizacji

e.      Organizacji staży dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych uczących w zmodyfikowanym zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) w Zespole Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach (160 godz. stażu na 1 nauczyciela)

f.        Organizacji staży wakacyjnych dla uczniów uczących się według zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) w Zespole Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach (300 godz. stażu na 1 ucznia)

g.       Współpracy przy organizacji dodatkowych zajęć / kursów specjalistycznych dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik - mechanik

h.      Pomocy w opracowaniu programu staży zawodowych dla nauczycieli i uczniów

i.         Udziale pracodawcy - partnera lub jego pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie) w charakterze egzaminatorów lub obserwatorów

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.

Najważniejsze korzyści, jakie odniesie partner z uczestnictwa w projekcie

·         Modyfikacja programu nauczania pod potrzeby pracodawcy

·         Wyszkolenie przyszłego pracownika zgodne z zapotrzebowaniem i wymaganiami pracodawcy

·         Refundacja wynagrodzenia opiekuna / opiekunów stażystów nauczycieli i uczniów

5.       Forma prawna partnera

Partnerem może zostać każdy podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) spoza sektora finansów publicznych.

Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu, w tym w zarządzaniu projektem.

 6.       Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera - kryteria brane pod uwagę przy wyborze partnera:

 Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

a) Podmiot nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 2077.); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769 z późn. zm.); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

b) Podmiot nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami

c) Potencjalny partner prowadzi działalność na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w województwie podkarpackim - siedziba lub oddział firmy (zakład produkcyjny) znajduje się na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego

d) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa  - profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z modyfikowanym kierunkiem kształcenia w zawodzie technik-mechanik (operator obrabiarek sterowanych numerycznie), w szczególności: firma posiada stanowiska pracy technika mechanika - operatora obrabiarek CNC

e) Podmiot musi być potencjalnym pracodawcą, który z racji prowadzonej działalności jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów zmodyfikowanego kierunku Zespołu Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach - zadeklaruje wolę zatrudnienia najlepszych absolwentów  tego  kierunku

Kryteria oceny ofert - punktowane:

a.             Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa - zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe - opis potencjału partnera planowanego do zaangażowania w ramach realizacji projektu -  maksymalnie 5 pkt

b.             Doświadczenie  w realizacji projektów o podobnym charakterze - opis doświadczenia w realizacji projektów jako beneficjent lub partner projektu lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami lub na ich rzecz, w zakresie podobnym z założeniami projektu - maksymalnie 5 pkt

c.              Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu - opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu (przy uwzględnieniu działań przewidzianych dla Partnera opisanych w pkt.4 ogłoszenia) - maks. 5 pkt

Najwyższa możliwa liczba punktów do zdobycia przez potencjalnego partnera - 15 pkt

7.       Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:

a.  Po upływie terminu składania ofert Komisja Wyboru Partnera dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert/y najkorzystniejszej/szych

b. Kryteria zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Ogłoszenia.

c.   W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.

d. Spośród ocenionych ofert Komisja Wyboru Partnera wybierze ofertę lub oferty, która/e oprócz spełniania wszystkich wymagań formalnych i kryteriów dostępu, w wyniku oceny wymagań merytorycznych wg kryteriów punktowanych, uzyska/ją co najmniej 8 punktów. Ogłaszający utworzy listę Ofert współpracy uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

e. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert

f. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera/ów w projekcie podejmie Zarząd Powiatu na podstawie rekomendacji Komisji Wyboru Partnera.

g. Wybranemu/-m podmiotowi/podmiotom Ogłaszający nabór zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania Lidera partnerstwa i Partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu

h. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Ogłaszającego nabór w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera/-ów, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej

i.   Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. ks. dra  Jana Zwierza w Ropczycach

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta wraz załącznikami musi być złożona w języku polskim.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na ofertę składają się stosowne oświadczenia zawarte w pkt. II formularza oferty

Wraz z ofertą należy złożyć:

1.   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli okażą się konieczne.

2. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty (nieobowiązkowe).

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, sekretariat urzędu, pok. nr 314, w godz. 7.30 – 15.30.

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór na partnera”.

Osoba/y upoważniona/e do złożenia oferty powinna/y parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.

Oferty należy zgłaszać w terminie do 25 stycznia 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

RENATA DUMARA, TEL. 724 727 882, e-mail: renatadumara@gmail.com

TOMASZ WOJNAROWSKI, TEL. 603 988 110, e-mail: t5862x@o2.pl

8.       Informacje dodatkowe:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.

2. Negocjowania zakresu, warunków i ewentualnych wkładów w realizację poszczególnych działań z wybranym Partnerem/-mi projektu.

3. Rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów/partnerów oraz unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie

5. Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2020 r.

6. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 

Ropczyce, dnia 03 stycznia 2018 r.

 

 

Załączniki:

1.       Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1

2.       Regulamin naboru

publikacja: 03-01-2018 , aktualizacja: 30-01-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.