III Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a) w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na  2019 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3) Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.

4) Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

5) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opinii  komisji uwzględnionych w projekcie budżetu.

6) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

7) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

8) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.

9) Dyskusja nad projektem budżetu.

10) Głosowanie nad projektem uchwały.

b) w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego,

c) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

d) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019,

e) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na 2019 rok,

f) w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

g) w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na 2019 rok,

h) w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim,

i) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

5. Wnioski, zapytania Radnych.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie Sesji

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO
JÓZEF ROJEK

publikacja: 13-12-2018 , aktualizacja: 13-12-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.