OGŁOSZENIE

Ropczyce dnia 16.01.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr, nr: 968, 929, 863, 777, 776/5, 767, 766, 965/2, 683/7, 681 położone w Będziemyślu o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorowi - Gminie Miasta Sędziszów Młp. reprezentowanej przez Juliusza Nowińskiego przedstawiciela Zespołu Usług Projektowych i Ekologicznych „ EKOWODA” 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 11 na zajęcie nieruchomości dla potrzeb budowy odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią i zasilaniem energetycznym pompowniami dla miejscowości Będziemyśl w gminie Sędziszów Młp. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

S T A R O S T A
  Witold Darłak

publikacja: 17-01-2017 , aktualizacja: 17-01-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.