Podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Bezpieczny Dom – DPS Lubzina”

W dniu 02.09.2020 r. podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Bezpieczny Dom – DPS Lubzina” finansowanego ze środków EFS. Wniosek o powierzenie grantu złożony został do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który od lipca 2020 r. realizuje projekt „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu ROPS powierza granty Domom Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego przeznaczone na działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Powiat Ropczycko – Sędziszowski złożył w sierpniu dwa wnioski w konkursie ogłoszonym przez ROPS, na udzielenie wsparcia dla DPS w Lubzinie oraz DPS w Rudzie. Wniosek dla DPS w Lubzinie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i jako jeden z pierwszych w województwie otrzymał grant. Umowa finansowa dla DPS w Rudzie podpisana zostanie w najbliższych dniach. Kwota grantu jaką otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie to 370 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na polepszenie sytuacji mieszkanek domu, ich opiekunów oraz personelu w związku z pandemią wirusa SARS –CoV-2, w tym zwiększenie ich bezpieczeństwa zdrowotnego. W obliczu dynamicznie zmieniającej się w kraju sytuacji epidemiologicznej konieczne stało się doposażenie DPS w niezbędny sprzęt i wyposażenie do walki z COVID-19. Powiat skorzystał z szerokiego wachlarza wsparcia oferowanego przez ROPS i wniosek dla DPS w Lubzinie obejmuje również , oprócz doposażenia w sprzęt i środki ochrony osobistej dla mieszkanek i personelu, dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników, zaangażowanie dodatkowej kadry bezpośrednio pracującej przy mieszkankach, zapewnienie miejsc do odbywania kwarantanny, pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących, sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek. Łączna wartość sprzętu i wyposażenia planowanego do zakupu to prawie 110 tys. zł, natomiast środki ochrony indywidualnej to koszt ok. 66 tys. zł. Wszystkie przewidziane w projekcie działania są odpowiedzią na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii, uzyskane wsparcie finansowe pozwoli DPS –owi zabezpieczyć się przed zakażeniami wywołanymi koronawirusem, a w przypadku ewentualnego zagrożenia COVID-19 umożliwi szybką reakcję, wyizolowanie chorych i zabezpieczenie pozostałych pensjonariuszy i personelu.

publikacja: 02-09-2020 , aktualizacja: 02-09-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.