XXXI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Informacja Zarządu Powiatu o obrocie nieruchomościami.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:
4.1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2018 rok.
4.1.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.
4.1.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
4.1.3. Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
4.1.4. Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4.1.5. Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opinii komisji uwzględnionych w projekcie budżetu.
4.1.6. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
4.1.7. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.
4.1.8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
4.1.9. Dyskusja nad projektem budżetu.
4.1.10. Głosowanie nad projektem uchwały.
4.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
4.3. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
4.4. w sprawie uchylenia uchwały własnej.
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.
4.7. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę łącznika.
4.8. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

4.9. w sprawie powołania Komitetu Honorowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
4.10. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia działań kontrolnych.
5. Apel Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o podjęcie działań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 21-12-2017 , aktualizacja: 21-12-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.