Geoportal powiatu ropczycko-sędziszowskiego udostępni więcej informacji

Wychodząc naprzeciw życzeniom wielu środowisk (mieszkańców, projektantów, nauczycieli, urzędników itp.) z tutejszego powiatu informuję, że z dniem 15.12.2016 r. za pośrednictwem Geoportalu w trybie publicznym będzie udostępniona usługa przeglądania danych zawierających: informacje o przebiegu sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.), informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, informacje dotyczące  mapy zasadniczej (sytuacja i warstwa wysokościowa).

Wiosną przyszłego roku minie 5 lat od uruchomienia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski GEOPORTALU  gwarantującego dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej.Dostęp do usługi przeglądania tych danych jest możliwy poprzez stronę internetową spropczyce.geoportal2.pl

Zaletą  Geoportalu powiatowego jest aktualność udostępnianych danych. Geoportal bowiem w głównej mierze bazuje na codziennie aktualizowanych danych zgromadzonych w starostwie, które są pobierane i prezentowane automatycznie.

Informacje wyświetlane  są w trybie publicznym, dostępnym dla każdego użytkownika, oraz w trybie chronionym dla upoważnionych podmiotów: instytucje państwowe, wykonawcy prac geodezyjnych.

System Geoportalu w trybie publicznym umożliwia wyszukiwanie działek ewidencyjnych i przeglądanie szczegółowych informacji o ich powierzchni ogólnej  i  powierzchni poszczególnych użytków gruntowych i klas gleboznawczych w działce. Dostępne są informacje dotyczące budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Przeglądanie danych ewidencyjnych możliwe jest na podkładzie ortofotomapy sporządzonej na bazie zdjęć lotniczych i mapy OpenStreetMap.

W systemie dostępne są narzędzia pomiaru długości i powierzchni, wyszukiwania działki i adresu, wskazania punktu o określonej współrzędnej, a także drukowania, przeglądania widoku Google Street View i dodawania serwera WMS (Web Map Services ) prezentującego dane przestrzenne przez inne geoportale.

Dane przestrzenne zgromadzone w Geoportalu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dotyczące działek, budynków, granic administracyjnych dostępne są w formie usługi WMS pod adresem: http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Należy jednak pamiętać, iż wszystkie te informacje nie mogą być traktowane jako dane urzędowe, a jedynie dane informacyjne. Zawarte w geoportalu dane prezentowane są jako usługi przeglądania zgodnie Art.9 ustawy z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dokumenty upoważniające do podjęcia czynności urzędowych wydawane są na wniosek przez tutejszy Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami w Ropczycach po dokonaniu opłaty przewidzianej w cenniku opublikowanym w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dostęp do tych danych poprzez Geoportal to doskonałe narzędzie informacji publicznej służące planistom, projektantom, zarządcom, pomocne do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych, które przekładają się ostatecznie na zapewnienie konkurencyjności danej przestrzeni. Portal przede wszystkim dedykowany jest mieszkańcom powiatu, zwykłym internautom oraz turystom zainteresowanym naszym regionem.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski na tym nie poprzestaje i myśli dalej o zwiększeniu funkcjonalności Geoportalu. Obecnie czynione są starania o dofinansowanie projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie.

publikacja: 14-12-2016 , aktualizacja: 14-12-2016, autor: Adam Kulig

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.