XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
4. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:
5.1 w sprawie: wyrażenia zgody/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

5.2 w sprawie: zmiany uchwały własnej NR XXIV/180/2017 z dnia 23 lutego 2017r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2017r.,

5.3 w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. Wspieranie działań pieczy zastępczej złożonego w  ramach konkursu nr RPPK.08.04-00-IP.01-18-014/17RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

5.4 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/165/2016 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 20 grudnia 2016r.,

5.5 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Zawód z przyszłością” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

5.6 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018,

5.7 w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2017r.

6. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Sesji.
 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                    ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                 JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 28-08-2017 , aktualizacja: 28-08-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.