Pierwsza w powiecie ropczycko-sędziszowskim Placówka Wsparcia Dziennego „ Nasza baza” w Ropczycach rozpoczęła swoją działalność 1 listopada br.

 

 

logapcppr

 

Placówka Wsparcia Dziennego Nasza Baza w Ropczycach rozpoczęła swoją działalność - miejsce poświęcone wszechstronnemu wsparciu dziecka i rodziny. Tworzone z myślą o dzieciach i młodzieży, którym potrzebna jest codzienna pomoc w opiece, wychowaniu, nauce i rozwijaniu własnych pasji i zdolności. Miejsce kształtowania wartości, budowania poczucia własnej wartości, tworzenia wspomnień i budowania relacji rówieśniczych. Miejsce, które powstało z myślą o młodych ludziach, którzy stoją u progu kształtowania charakterów i dokonywania wyborów – niejednokrotnie wyborów, które będą miały wpływ na całe życie.

Od początku listopada  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach rozpoczęło realizację  projektu pn. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO NASZA BAZA W ROPCZYCACH utworzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Nr Umowy: RPPK. 08.04.00-18-0020/16-00. 

W ramach  ww. projektu powstanie pierwsza w powiecie ropczycko-sędziszowskim Placówka Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny dla osób/rodzin z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej (w tym rodzin z ograniczoną przez Sąd władzą rodzicielską), przeżywających jednocześnie trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez pomoc w opiece i wychowaniu 20 dzieci.

Zadaniem Placówki jest kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin, poprzez organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, pomoc w nauce i wyrównywaniu braków edukacyjnych, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz umiejętności interpersonalnych. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z rozwoju kompetencji kluczowych - zajęcia komputerowe, z zakresu umiejętności uczenia się, zajęcia z robotyki.

Przez pierwsze dwa miesiące tj. listopad i grudzień br. będzie trwała akcja promocyjno – informacyjna oraz rekrutacja dzieci do Placówki.   Dzieci i młodzież przyjęta do Placówki  rozpocznie swój udział we wszystkich zajęciach od 1 stycznia  2018 r.  gdzie otrzymają  również bezpłatne wyżywienie,  dojazdy do placówki wyjazdach rekreacyjno-turystycznych. Każdy uczestnik Projektu i jego rodzina będą objęci wsparciem psychologa.

W roku szkolnym dzieci będą mogły korzystać z zajęć w Placówce w godzinach popołudniowych, w czasie ferii i wakacji godziny przedpołudniowe zostaną dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców.

W związku z rozpoczęciem naboru dzieci i młodzieży do Placówki, w dniu 10 listopada br., odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytucji zajmujących się głównie pracą z rodzinami, dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którego celem było przedstawienie oferty działań Placówki oraz przekazanie do poszczególnych gmin dokumentów rekrutacyjnych. W ramach spotkania podpisane zostały Porozumienia z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej odnoszące się do współpracy w ramach rekrutacji uczestników do Projektu.

Mogą być nimi dzieci i młodzież w wieku od 8-17 lat , w tym 11 dziewcząt i 9 chłopców, zamieszkałe na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – przede wszystkim rodzin korzystających ze świadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o  których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; dzieci skierowane postanowieniem Sądu.

Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2017 roku, składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się do dnia 15 grudnia br. Regulamin rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do Placówki,  dostępne są w Ośrodkach Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach powiatu ropczycko-sędziszowskiego, w Sekretariacie i Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, oraz udostępnione do pobrania na stronie internetowej PCPR w Ropczycach (www.pcpr-ropczyce.pl, w zakładce Projekty). Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Informacji udziela  kierownik projektu Pani Anna Pietruszewska – Sarama  tel. 17 22 27576

Zofia Mudryk

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

 

 

 

 

publikacja: 14-11-2017 , aktualizacja: 16-11-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.