Rekrutacja dzieci do Przedszkola Promyk w SOSW na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Promyk nie odbywa się drogą elektroniczną!

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

tj.( Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz 2572 z późn. zm).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 20 lutego

2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. z 2004r. Nr 26 poz. 232).

-Statut SOSW w Ropczycach.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

Dyrektor Ośrodka stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza zasadę w następujących formach:

a) na tablicy ogłoszeń SOSW,

b) na stronie internetowej SOSW,

c) na stronie internetowej Organu Prowadzącego

Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie do 31.03.2017 r. potwierdzają wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

2. Zapisy nowych dzieci prowadzone są w dniach od 1.04.2017 r. do 21.04.20017r.

 W sekretariacie SOSW w Ropczycach należy złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Rodzice dzieci 7 i 8-letnich powinni dołączyć decyzję dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

3.Podstawowym dokumentem uprawniającym do przyjęcia do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie którego organ prowadzący kieruje dziecko do SOSW w Ropczycach.

W przypadku większej liczby dzieci posiadających w/w orzeczenie, zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, kryterium decydującym o przyjęciu dziecka do przedszkola będą:

- niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem -10 pkt.

- dzieci które do tej pory nie były objęte wychowaniem przedszkolnym -5 pkt.

4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc w grupie rozwojowej, do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.

5. Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń do 20.06.2017 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie opublikowana 23.06.2017 r.

 

publikacja: 24-03-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.